ติดต่อ

วารสารพุทธศาสตร์ศึกษา (Journal of Buddhist Studies)
สำนักงานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ อาคาร มจร. 1 ชั้น 2 วัดสวนดอกวรมหาวิหาร ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
https://www.tci-thaijo.org/index.php/jbs  Email:  jbs@mcu.ac.th

ผู้รับผิดชอบหลัก

ดร.พิสิฏฐ์ โคตรสุโพธิ์
Executive Editor
บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่
เบอร์โทรศัพท์ 081-951-3536

ฝ่ายสนับสนุนวารสาร

พระอธิวัฒน์ ธรรมวัฒน์ศิริ
เบอร์โทรศัพท์ 0962989554