Contact

วารสารพุทธศาสตร์ศึกษา (Journal of Buddhist Studies)
สำนักงานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ อาคาร มจร. 1 ชั้น 2 วัดสวนดอกวรมหาวิหาร ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
https://www.tci-thaijo.org/index.php/jbs  Email:  jbs@mcu.ac.th

Principal Contact

ดร.พิสิฏฐ์ โคตรสุโพธิ์
บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่
Phone 081-951-3536

Support Contact

พระอธิวัฒน์ ธรรมวัฒน์ศิริ
Phone 0962989554