สภาพและแนวทางการพัฒนาระบบบริหารองค์กรงานวิจัยของกลุ่มเครือข่าย พันธมิตรวิชาการและวิจัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ภาคเหนือ

ผู้แต่ง

  • พระครูพิพิธสุตาทร สิรินฺธโร, ดร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่

คำสำคัญ:

วิชาการ, วิจัย, องค์กร, เครือข่าย

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพการบริหารระบบงานวิจัยของเครือข่ายและแนวทางในการพัฒนาระบบบริหารงานวิจัยของเครือข่าย การวิจัยนี้ใช้วิธีวิจัยผสม โดยการรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามและการสนทนากลุ่ม กับผู้บริหารและนักวิจัยจากวิทยาเขต   วิทยาลัยสงฆ์ และ ห้องเรียนของมหาวิทยาลัย มหาจุฬาฯ ภาคเหนือทุกแห่ง ทำการวิเคราะห์เชิงเนื้อหาของข้อมูล     

ผลการศึกษาพบว่า ข้อมูลเบื้องต้น นักวิจัยส่วนใหญ่เป็น อาจารย์ ฆราวาส เพศชาย  ตำแหน่งรองผู้อำนวยการ หัวหน้าฝ่ายและหัวหน้าสาขาและมีประสบการณ์ทางการวิจัย 3 ปีขึ้นไป

ระบบบริหารงานวิจัยสภาพปัจจุบันของมหาจุฬาฯภาคเหนือ พบว่า มีการปฏิบัติเกี่ยวกับระบบการบริหารงานวิจัยทั้ง 9 ด้าน คือ ระบบข้อมูลสารสนเทศและสิ่งอำนวยความสะดวก ระบบสิ่งจูงใจในการทำวิจัย ระบบความร่วมมือประสานงานวิจัย ระบบการติดตามและประเมินผล ระบบการเผยแพร่ผลงานวิจัยและการนำไปใช้ประโยชน์ ระบบงบประมาณและการเบิกจ่าย ระบบการพัฒนานักวิจัย ระบบโครงสร้างการบริหารงานวิจัย  และระบบนโยบายและแผนงานการวิจัย อยู่ในระดับน้อย ระดับค่าเฉลี่ยที่  2.36     ขณะที่แนวทางการพัฒนาระบบบริหารงานวิจัย ทั้ง 9 ด้าน ล้วนมีความต้องการอยู่ในระดับมาก โดยมีระดับค่าเฉลี่ยที่ 4.06     ที่ต้องการอย่างมากก็คือ การพัฒนานักวิจัย  การพัฒนาระบบการติดตามและประเมินผล และการพัฒนาระบบความร่วมมือประสานงานการวิจัย

ข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาระบบบริหารงานวิจัยฯ มีดังนี้ ควรกำหนดนโยบายและแผนงานวิจัยให้ชัดเจน  เน้นการมีส่วนร่วมและร่วมมือทั้งภายในและภายนอกสถาบัน    ควรพัฒนาโครงสร้างการบริหารงานวิจัย ควรสร้างและพัฒนานักวิจัยอย่างต่อเนื่องโดยการสร้างแรงจูงใจ จัดสรรทุนวิจัยที่เหมาะสม  และควรกำหนดมาตรการพัฒนาระบบการนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์

Downloads

Download data is not yet available.

References

กองวิชาการ. (2547). แผนพัฒนามหาวิทยาลัย. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.

จินตนาภา โสภณ และ ธเนศ ต่วนชะเอม. (2547). โครงการวิจัยเชิงนโยบายการปฏิรูประบบการบริหารการวิจัยของไทย.
กรุงเทพมหานคร : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ.

วิรัช สงวนวงวาน. (2546). แปลและเรียบเรียง. การจัดการและพฤติกรรมองค์การ. กรุงเทพมหานคร :เพียร์สัน เอ็ดดูเคชั่น อินโดไซน่า.

สุรศักดิ์ หลาบมาลา และรสสุคนธ์ มกรมณี. (2548). รูปแบบบริหารและจัดการการวิจัยทางการศึกษาและที่ เกี่ยวข้องขององค์กรวิจัยแห่งชาติ. กรุงเทพมหานคร: สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ.

สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา. (2545). การจัดสรรงบประมาณการวิจัย ประจำปี 2546. กรุงเทพมหานคร : สำนักงบประมาณ.

สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา. (2545). เอกสารประกันคุณภาพการศึกษา. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราช.

Downloads

Additional Files

เผยแพร่แล้ว

2016-06-24