กลับไปที่รายละเอียดของบทความ สภาพและแนวทางการพัฒนาระบบบริหารองค์กรงานวิจัยของกลุ่มเครือข่าย พันธมิตรวิชาการและวิจัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ภาคเหนือ Download Download PDF