การพัฒนาแผนชุมชนพึ่งตนเองเชิงพุทธในจังหวัดลำพูน

ผู้แต่ง

  • พัลลภ หารุคำจา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่
  • ผศ.ดร.เทพประวิณ จันแรง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่
  • พระมหาสันติราษฎร์ ฌานสนฺติ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา
  • พระมหาศรัญย์วัตร์ กิตฺติวชิโร มหาวิทยาลัย มหามกุฎราช วิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา

คำสำคัญ:

พุทธวิถี, แผนชุมชนพึ่งตนเอง

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์ คือ 1) เพื่อศึกษาแนวคิดและการถอดบทเรียนการพึ่งตนเองของชุมชนในจังหวัดลำพูน 2) เพื่อศึกษาหลักธรรมที่สนับสนุนการพัฒนาแผนชุมชน 3) เพื่อศึกษาการพัฒนาแผนชุมชนพึ่งตนเองเชิงพุทธในจังหวัดลำพูน เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ ประกอบกับการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึก การจัดสนทนากลุ่ม การสังเกตแบบมีส่วนร่วม นำเสนอด้วยกระบวนการวิเคราะห์และสังเคราะห์ในเชิงพรรณนา

ผลการศึกษาพบว่า แนวคิดและการถอดบทเรียนการพึ่งตนเองของชุมชนในจังหวัดลำพูนเป็นเครื่องมือในกำหนดทิศทางการพัฒนาชุมชน โดยมีเป้าหมายในการพัฒนาคน กลุ่มคน หรือสังคมการบูรณาการ จากการถอดบทเรียนของบ้านแพะต้นยางงาม เป็นหมู่บ้านที่ชาวบ้านอยู่ร่วมกันแบบพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันและบ้านป่าเห็วเป็นชุมชนเข้มแข็ง การพัฒนาต่าง ๆ จะต้องผ่านเวทีประชุมประชาคมหมู่บ้าน โดยมีหลักธรรมที่สนับสนุนการพัฒนาแผนชุมชนประกอบด้วย ทิฏฐธัมมิกัตถะประโยชน์ 4 ศีล 5 อิทธิบาท 4 และภาวนา 4 รูปแบบการพัฒนาแผนชุมชนพึ่งตนเองตามแนวพุทธวิถีในจังหวัดลำพูน แผนชุมชนพึ่งตนเองทางกาย คือ โครงการรูปแบบการจัดการชุมชนสุขภาวะเชิงพุทธบูรณาการแผนชุมชนพึ่งตนเองทางศีลคือ โครงการตลาดนัดศีล 5 และหมู่บ้านรักษาศีล 5 แผนชุมชนพึ่งตนเองทางด้านจิตใจ คือ โครงการปฏิบัติธรรมกรรมฐานเพื่อชุมชนแผนชุมชนพึ่งตนเองทางปัญญา คือ โครงการธรรมะบรรยายทุกวันเสาร์ที่ 2 ของเดือน

Downloads

Download data is not yet available.

References

ชยาภรณ์ ชื่นรุ่งโรจน์. (2537). ชุมชนและการพัฒนาชุมชน. กรุงเทพมหานคร: โอเดียนสโตร์.

พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตโต). (2539). การพัฒนาที่ยั่งยืน. กรุงเทพมหานคร: สหธรรมิก.

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. (2535). พระไตรปิฎกภาษาบาลีฉบับมหาจุฬาเตปิฎกํ 2500. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. (2539). พระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.

ยุวัฒน์ วุฒิเมธี. (2526). หลักการพัฒนาชุมชนและการพัฒนาชนบท. กรุงเทพมหานคร: ไทยอนุเคราะห์ไทย.

ศุธธันย์ ไชยสองวรัชญ์. (2560). การสร้างแผนชีวิตแบบพอเพียงตามแนวนาถกรณธรรมของชุมชนในภาคเหนือ. ดุษฎีนิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. (2558). ทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564). กรุงเทพมหานคร: สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ.

สมาน รังสิโยกฤษฏ์. (2546). การบริหารราชการไทยอดีตปัจจุบันอนาคต. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพมหานคร: บรรณกิจ.

สุภางค์ จันทวานิช. (2540). การวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยเชิงคุณภาพ. กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2019-09-09