กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การพัฒนาแผนชุมชนพึ่งตนเองเชิงพุทธในจังหวัดลำพูน Download Download PDF