วารสารวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์บูรพาปริทัศน์ฉบับนี้จัดพิมพ์ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ เป็นสื่อกลางในการ เผยแพร่บทความวิจัยและบทความวิชาการ สำหรับนักวิชาการ นักวิจัย อาจารย์ นิสิตนักศึกษา และผู้สนใจ

ขอบเขตผลงานที่รับตีพิมพ์ ได้แก่ ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การบริหารธุรกิจ  การบริหารการเงิน  การบัญชี  การจัดการสาธารณะ การจัดการการประกอบการ การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ  รัฐศาสตร์ นิติกฎหมาย หรือพุทธศาสนา และสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ซึ่งบทความทุกบทความได้ผ่านการพิจารณากลั่นกรองด้วยความพิถีพิถัน อีกทั้งได้ผ่านการตรวจประเมินคุณภาพจากคณะกรรมผู้ทรงคุณวุฒิอย่างน้อย 2 ท่าน ที่มีความรู้ความสามารถ ในแต่ละสาขาอย่างถี่ถ้วน ทั้งนี้เพื่อให้บทความที่ตีพิมพ์นั้นมีคุณภาพอย่างแท้จริง วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์มีความตั้งใจจริงในการพัฒนาวารสารให้มีประสิทธิภาพยิ่ง ๆ ขึ้นไป และขอขอบคุณคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านที่กรุณาตรวจประเมินบทความอย่าง ละเอียดรอบครอบ เพื่อให้ได้บทความที่มีคุณค่าอย่างแท้จริง ขอขอบคุณผู้เขียนบทความทุกท่าน ที่ส่งผลงานอันมีคุณค่ามาร่วมตีพิมพ์ในวารสารวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์บูรพาปริทัศน์ซึ่งจะเป็น ประโยชน์มหาศาลในการศึกษาค้นคว้า ด้านบริหารธุรกิจสืบเนื่องต่อไป

อัตราค่าธรรมเนียมตีพิมพ์: บทความละ 5,000 บาท 

(โดยกองบรรณาธิการวารสารฯ จะคืนเงิน 2,000 บาท ในกรณีบทความไม่ผ่านการประเมินคุณภาพเท่านั้น)

Vol. 17 No. 2 (2565): ๋July-December

Published: 2022-10-31

View All Issues

Indexed in tci