องค์ประกอบภาวะผู้นำของผู้บริหารกับการบริหารงานบุคคลของโรงเรียนเอกชนในกรุงเทพมหานคร

Main Article Content

ทัศนันท์ ชุ่มชื่น
วรกาญจน์ สุขสดเขียว

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทราบ 1) องค์ประกอบภาวะผู้นำของผู้บริหารโรงเรียนเอกชนในกรุงเทพมหานคร 2) การบริหารงานบุคคลของโรงเรียนเอกชนในกรุงเทพมหานคร 3) ความสัมพันธ์ขององค์ประกอบภาวะผู้นำของผู้บริหารกับการบริหารงานบุคคลของโรงเรียนเอกชนในกรุงเทพมหานคร กล่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ โรงเรียนเอกชนในกรุงเทพมหานคร จำนวน 126 โรงเรียน ผู้ให้ข้อมูล คือ ผู้บริหาร ครูผู้สอน และบุคลากรฝ่ายสนับสนุน จำนวน 756 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับองค์ประกอบภาวะผู้นำของผู้บริหารตามแนวคิดของอับรามสัน (Abramson) และการบริหารงานบุคคลของโรงเรียนเอกชนในกรุงเทพมหานคร ตามแนวคิดในคู่มือการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เป็นนิติบุคคล ของกระทรวงศึกษาธิการ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ความถี่ (f) ร้อยละ (%) ค่ามัชฌิมเลขคณิต (arithmetic mean) () ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน

ผลการวิจัยพบว่า

1) องค์ประกอบภาวะผู้นำของผู้บริหารโรงเรียนเอกชนในกรุงเทพมหานคร ทั้งโดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก

2) การบริหารงานบุคคลของโรงเรียนเอกชนในกรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าอยู่ในระดับมาก 2 ด้าน คือด้านการวางแผนงานบุคคล และด้านการประเมินผลการปฏิบัติงาน ส่วนด้านการธำรงรักษาและพัฒนาบุคคล และด้านการสรรหาและคัดเลือกบุคคลอยู่ในระดับปานกลาง

3) ความสัมพันธ์ขององค์ประกอบภาวะผู้นำของผู้บริหารกับการบริหารงานบุคคลของโรงเรียนเอกชนในกรุงเทพมหานคร มีความสัมพันธ์กันทุกด้านอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

 

THE COMPONENTS OF ADMINISTRATORS’ LEADERSHIP AND PERSONNEL
ADMINISTRATION OF PRIVATE SCHOOLS IN BANGKOK METROPOLITAN

The purposes of this research were to determine 1) the components of administrators’ leadership of the private schools in Bangkok Metropolitan, 2) the personnel administration of the private schools in Bangkok Metropolitan and 3) the relationship between the components of administrators’ leadership and the personnel administration of the private schools in Bangkok Metropolitan. The sample consisted of 126 private schools in Bangkok Metropolitan. The respondents were school directors, teachers, and the supporting staff, with the total number of 756. The research instrument was a questionnaire regarding the components of administrators’ leadership based on Abramson and personnel administration based on The Handbook of the Basic Education Institutions Administration as Juristic Person The statistics used to analyze the data were frequency, percentage, Arithmetic mean, standard deviation, and Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient.

The finding was as follows:

1) The components of administrators’ leadership of the private schools in Bangkok Metropolitan, as a whole and as an individual, were found at a high level.

2) The personnel administration of the private schools in Bangkok Metropolitan; as a whole; was found at a high level, and as an individual aspect, the personnel planning and the performance evaluation were found at a high level, where the retention and development and the recruitment and selection, were found at a moderate level.

3) The relationship between the components of administrators’ leadership and personnel administration of private schools was found at .01 level of significance.


Article Details

บท
บทความวิจัย