กระบวนการนิเทศที่สัมพันธ์กับการปฏิบัติงานของครู โรงเรียนเอกชนในกรุงเทพมหานคร

Main Article Content

ชุติมา แย้มจ่าเมือง
นพดล เจนอักษร

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อทราบ 1)กระบวนการนิเทศของโรงเรียนเอกชนในกรุงเทพมหานคร 2)การปฏิบัติงานของครูโรงเรียนเอกชนในกรุงเทพมหานคร และ 3)ความสัมพันธ์ระหว่างกระบวนการนิเทศกับการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนเอกชนในกรุงเทพมหานคร โดยใช้สถานศึกษาเอกชนในกรุงเทพมหานคร จำนวน 254 โรงเรียน เป็นหน่วยวิเคราะห์ (unit of analysis) ผู้ให้ข้อมูลโรงเรียนละ 4 คนได้แก่ ผู้อำนวยการสถานศึกษา รองผู้อำนวยการสถานศึกษา และครูผู้สอน รวมทั้งสิ้นจำนวน 1,016 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าความถี่ (frequency) ค่าร้อยละ (percentage) ค่ามัชฌิมเลขคณิต (arithmetrc mean) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) และการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson’s product – moment correlation coefficient) 

ผลการวิจัยพบว่า

1) กระบวนการนิเทศของโรงเรียนเอกชนในกรุงเทพมหานคร อยู่ในระดับมากทั้งโดยภาพรวม และรายด้าน

2) การปฏิบัติงานของครูในโรงเรียนเอกชนในกรุงเทพมหานคร อยู่ในระดับมากทั้งภาพรวม และรายด้าน

3) กระบวนการนิเทศกับการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียนเอกชนในกรุงเทพมหานคร ทุกคู่ มีความสัมพันธ์กันทางบวก
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

 

SUPERVISION PROCESS AND TEACHER’S PERFORMANCE OF PRIVATE SCHOOLS IN BANGKOK

The purposes of this research were to find 1) supervision process of private schools in Bangkok, 2) teacher’s performance of private schools in Bangkok and 3) the relationship between supervision process and teacher’s performance of private schools in Bangkok. The sampl used in this resource were 254 schools under The private schools in Bangkok.The respondents from each school were the director, assistant director and teacher with the total of 1,016. The instrument was a questionnaire.The statistics used to analyze the data were frequency, percentage, mean,standard deviation,and Pearson’s product – moment correlation coefficient.

The findings of the research were as follows :

1. The supervision process of private schools in Bangkok, as a whole and as an aspect, were at a high level.

2. The teacher’s performance of private schools in Bangkok, as a whole and as an aspect, were at a high level.

3. There was a significant relationship between the supervision process and teacher’s performance of private schools in Bangkok at .01 level of significance.


Article Details

บท
บทความวิจัย