แรงจูงใจของครูกับการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1

Main Article Content

สุภา เจียมพุก
ประเสริฐ อินทร์รักษ์

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทราบ 1) แรงจูงใจของครูสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 2) การบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 3) ความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจของครูกับการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 กลุ่มตัวอย่างประกอบด้วยโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 จำนวน 97 โรงเรียน ผูใ้ หข้ อ้ มูล โรงเรียนละ 4 คน รวมผูใ้ หข้ อ้ มูลทั้งสิ้นจำนวน 388 คน เครื่องมือที่ใชใ้ นการวิจัยเปน็ แบบสอบถามที่ผู้วิจัยได้พัฒนาจากการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลตามแนวคิดของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี พ.ศ. 2542 ซึ่งเป็นแบบวัดแรงจูงใจในการทำงานตามทฤษฎีสององค์ประกอบของเฮิร์ซเบิร์ก (Herzberg) สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ (f) ค่าร้อยละ (%) ค่ามัชฌิมเลขคณิต () ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson´s product moment correlation coefficient)

ผลการวิจัย พบว่า

1. แรงจูงใจของครูสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายปัจจัย พบว่า ทั้ง 2 ปัจจัยอยู่ในระดับมาก

2.การบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม  เขต 1 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านอยู่ในระดับมากทุกด้าน

3.ความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจของครูกับการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

 

TEACHERS’ MOTIVATION AND GOOD GOVERNANCE OF ADMINISTRATORS UNDER NAKHON PATHOM PRIMARY EDUCATIONAL SERVICE AREA OFFICE 1

The purposes of this research were to find 1) The motivation of teachers' under Nakhonpathom Primary Educational Service Area Office 1, 2) The good governance of administrators under Nakhonpathom Primary Educational Service Area Office 1, and 3) The relationship between the teachers' motivation and good governance of administrators under Nakhonpathom Primary Educational Service Area Office 1. The samples were 97 schools under Nakhonpathom Primary Educational Service Area Office 1. The vespondents were teachers' and administrators. totally 388 respondents. The research instrument was a questionnaire basedon principles of good governance according to Office of the Prime Minister on the establishing good governance and society, BE 2542, and job motivation according to Herzberg's two-factors theory. The statistic used for the data analysis were frequency (f), percentage (%), arthmatic mean (x̅), standard deviation (S.D.) and Pearsons' product moment correlation coefficience (rxy).

The results of this research were as follows :

1) The motivation of teachers' under Nakhonpathom Primary Educational Service Area Office 1 in over all and each aspect were rated a high level.

2) The good governance of administrators under Nakhonpathom Primary Educational Service Area Office 1 in over all and each aspect were rated at a high level.

3) There was significant relalionship between teachers' motivation and good governance of administrators under Nakhonpathom Primary Educational Service Area Office 1 at .01 level of significance


Article Details

บท
บทความวิจัย