ภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์กับการจัดการความขัดแย้งของผู้บริหารในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐมเขต 1

Main Article Content

มันทนา กองเงิน
สำเริง อ่อนสัมพันธุ์

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค ์ เพื่อทราบ 1) ภาวะผูน้ ำเชิงกลยุทธข์ องผูบ้ ริหารในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 2) การจัดการความขัดแย้งของผู้บริหารในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 3) ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์กับการจัดการความขัดแย้งของผู้บริหารในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 กลุ่มตัวอย่างคือสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 จำนวน 97 โรง ผู้ให้ข้อมูลประกอบด้วยผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 2 คน และครูผู้สอนจำนวน 2 คน รวมเป็น 388 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารตามแนวคิดของฮิทท์ ไอร์แลนด์ และฮอสคิสสัน (Hitt, Ireland and Hoskisson) และการจัดการความขัดแย้งตามแนวคิดเชอร์เมอร์ฮอร์น ฮันท์ และออสบอร์น (Schermerhorn, Hunt and Osborn) สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ความถี่ (frequency) ร้อยละ (percentage) มัชฌิมเลขคณิต (arithmetic mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) และสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน ( Pearson’s product-moment correlation coefficient)

ผลการวิจัยพบว่า

1. ภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม
เขต 1 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก

2. การจัดการความขัดแย้งของผู้บริหารในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครปฐมเขต 1 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก

3. ภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์กับการจัดการความขัดแย้งของผู้บริหารในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานครปฐมเขต 1 มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

 

STRATEGIC LEADERSHIP AND CONFLICT MANAGEMENT OF BASIC EDUCATION SCHOOL ADMINISTRATOR UNDER NAKHON PATHOM PRIMARY EDUCATIONAL SERVICE AREA OFFICE 1

The purposes of this research were to find 1) the strategic leadership of basic education school administrators under Nakhon Pathom Primary Educational Service Area Office1 2) the conflict management of basic education school administrators under Nakhon Pathom Primary Educational Service Area Office1 3) the relationship between strategic leadership and the conflict management of basic education school administrators under Nakhon Pathom Primary Educational Service Area Office1. The sample used in this research were 97 basic education schools under Nakhon Pathom Primary Educational Service Area Office1.The respondent consisted of school administrators and teachers, totally. The research instrument was a questionnaire concerning strategic leadership based on Hitt, Ireland and Hoskisson and conflict management based  on Schermerhorn, Hunt and Osborn. The statistical used to analyze the data were frequency, percentage, arithmetic mean,standard deviation and Pearson’s product-moment correlation coefficient.

The findings of the research were as follow:

1. The strategic leadership of basic education school administrators under Nakhon Pathom Primary Educational Service Area Office1, as a whole and as an individual, were found at a high level.

2. The conflict management of basic education school administrators under Nakhon Pathom Primary Educational Service Area Office1, as a whole were found at a high level.

3. There was a relationship between strategic leadership and the conflict management of basic education school administrators under Nakhon Pathom Primary Educational Service Area Office1 at .01 level of significance.


Article Details

บท
บทความวิจัย