การบริหารแบบมีส่วนร่วมกับการทำงานเป็นทีมของพนักงานครู ในสถานศึกษาสังกัดเทศบาล กลุ่มการศึกษาท้องถิ่นที่ 1

Main Article Content

ชาฤนี เหมือนโพธิ์ทอง
นพดล เจนอักษร

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทราบ 1) การบริหารแบบมีส่วนร่วมของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดเทศบาล กลุ่มการศึกษาท้องถิ่นที่ 1 2) การทำงานเป็นทีมของพนักงานครูในสถานศึกษาสังกัดเทศบาลกลุ่มการศึกษาท้องถิ่นที่ 1 3) ความสัมพันธ์ของการบริหารแบบมีส่วนร่วมของผู้บริหารสถานศึกษากับการทำงานเป็นทีมของพนักงานครูในสถานสังกัดเทศบาล กลุ่มการศึกษาท้องถิ่นที่ 1 โดยใชส้ ถานศึกษาสังกัดเทศบาล กลุม่ การศึกษาท้องถิ่นที่ 1 จำนวน 38 โรง เป็นกลุม่ ตัวอย่าง ผู้ให้ข้อมูลประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ พนักงานครู จำนวน 228 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ใช้แบบสอบถามเกี่ยวกับการบริหารแบบมีส่วนร่วมของผู้บริหารตามแนวคิดของ สวอนส์เบิร์ก (Swansburg) และการทำงานเป็นทีมของพนักงานครูตามแนวคิดของวูดค็อก (Woodcock) สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน

ผลการวิจัยพบว่า

1. การบริหารแบบมีส่วนร่วมของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดเทศบาล กลุ่มการศึกษาท้องถิ่นที่ 1 โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก

2. การทำงานเป็นทีมของพนักงานครูในสถานศึกษาสังกัดเทศบาล กลุ่มการศึกษาท้องถิ่นที่ 1 โดยภาพรวม และรายด้านอยู่ในระดับมาก

3. การบริหารแบบมีส่วนร่วมของผู้บริหารสถานศึกษา กับการทำงานเป็นทีมของพนักงานครูในสถานศึกษาสังกัดเทศบาล กลุ่มการศึกษาท้องถิ่นที่ 1 มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ ระดับ .01

 

PARTICIPATIVE MANAGEMENT AND TEACHERS’ TEAM WORK IN MUNICIPAL SCHOOLS REGION 1

The purposes of this research were to find 1) the participative management of administrators in municipal schools,region 1 2) the teachers’ teamwork in municipal schools, region 1 3) the relationship of participative management of administrators and teachers’ teamwork in municipal schools, region 1.The sample used in this research were 38 municipal schools in region 1. The respondents consisted of school administrators, head of learning strands and teachers, with the total of 228. The research instrument used was a questionnaire about the participative management of administrators on the concept of Swansburg, and teachers’ teamwork in the concept of Woodcock. The statistical analysis was performed by frequency,percentage, arithmetic mean, standard deviation, and Pearson’s product – moment correlation coefficient.

The findings of research were as follows :

1) The participative management of administrators in municipal schools,region 1, as a whole and as an individual, were found at a high level.

2) The teachers’ teamwork in municipal schools,region 1, as a whole and as an individual, were found at a high level.

3) The participative management of administrators and teachers’ teamwork in municipal schools, region 1. in related at the level of .01


Article Details

บท
บทความวิจัย