วัฒนธรรมโรงเรียนที่ส่งผลต่อองค์กรแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2

Main Article Content

ธนภรณ์ เข็มทอง
นุชนรา รัตนศิระประภา

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทราบ 1) วัฒนธรรมโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 2) องค์กรแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 3) วัฒนธรรมโรงเรียนที่ส่งผลต่อองค์กรแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรีเขต 2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 จำนวน 110 โรงเรียน ผู้ให้ข้อมูลโรงเรียนละ 4 คน ประกอบด้วย ผู้อำนวยการสถานศึกษา รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ครูผู้สอนที่ปฏิบัติงานฝ่ายวิชาการ และครูผู้สอน รวมทั้งสิ้น 440 คน เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับวัฒนธรรมโรงเรียน ตามแนวคิดของเซอร์จิโอวานนี่ (Sergiovanni) และองค์กรแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนตามแนวคิดของมาร์ควอดท์ (Marquardt) สถิติที่ใช้ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน

ผลการวิจัยพบว่า

1) วัฒนธรรมโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรีเขต 2 โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก เรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย ดังนี้ รูปแบบพฤติกรรม ปทัสถานและมาตรฐาน ประวัติสถานศึกษา ความเชื่อ และค่านิยม

2) องค์กรแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก เรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย ดังนี้ ระบบย่อยด้านองค์กร ระบบย่อยด้านบุคลากรขององค์กร ระบบย่อยด้านการเรียนรู้ ระบบย่อยด้านความรู้ และระบบย่อยด้านการใช้เทคโนโลยี

3) วัฒนธรรมโรงเรียนทุกด้านส่งผลต่อองค์กรแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาราชบุรี   เขต 2 เมื่อพิจารณาวัฒนธรรมโรงเรียนรายด้านพบว่า (1) ประวัติสถานศึกษาส่งผลต่อองค์กรแห่งการเรียนรู้ ด้านระบบย่อยด้านการเรียนรู้ ระบบย่อยด้านความรู้ และระบบย่อยด้านการใช้เทคโนโลยี (2) ความเชื่อส่งผลต่อองค์กรแห่งการเรียนรู้ด้านระบบย่อยด้านองค์กร (3) ค่านิยมส่งผลต่อองค์กรแห่งการเรียนรู้ ด้านระบบย่อยด้านบุคลากรขององค์กร (4) ปทัสถานและมาตรฐานส่งผลต่อองค์กรแห่งการเรียนรู้ ด้านระบบย่อยด้านการเรียนรู้ ระบบย่อยด้านองค์กร ระบบย่อยด้านบุคลากรขององค์กรระบบย่อยด้านความรู้ และระบบย่อยด้านการใช้เทคโนโลยี (5) รูปแบบพฤติกรรมส่งผลต่อองค์กรแห่งการเรียนรู้ด้านระบบย่อยด้านการเรียนรู้ ระบบย่อยด้านองค์กร ระบบย่อยด้านบุคลากรขององค์กร ระบบย่อยด้านความรู้ และระบบย่อยด้านการใช้เทคโนโลยี

 

SCHOOL CULTURE AFFECTING SCHOOL LEARNING ORGANIZATION IN RATCHABURI PRIMARY EDUCATIONAL SERVICE AREA OFFICE 2

The purposes of this research were to find 1) the school culture in Ratchaburi Primary Educational Service Area Office 2, 2) the learning organization of school in Ratchaburi Primary Educational Service Area Office 2, and 3) the school culture affecting school learning organization of school in Ratchaburi Primary Educational Service Area Office 2. The samples were 110 schools in Ratchaburi Primary Educational Service Area Office 2. The respondents of each school were a school administrator, an administrator’s assistant, an academic teacher, and a teacher, 440 respondents in total.The research instrument was a questionnaire based on the school culture viewpoint of Sergiovanni and the school learning organization viewpoint of Marquardt. The statistic used in data analysis were frequency, percentage, arithmetic mean,standard deviation, Pearson’s Product moment Correlation Coefficient, and Stepwise Multiple Regression Analysis.

The results were as follow :

1) The school culture of school in Ratchaburi Primary Educational Service Area Office 2, as a whole and as individual aspect were at a high level which were ranked from the highest to the lowest as patterns of behavior, norms and standard, school,s history, beliefs, and values.

2) The learning organization of school in Ratchaburi Primary Educational Service Area Office 2, as a whole and as individual aspect were at a high level which were ranked from the highest to the lowest as organization subsystem, people subsystem, learning subsystem, knowledge subsystem, and technology subsystem.

3) Most aspect of the school culture affected the learning organization of school in Ratchaburi Primary Educational Service Area Office 2, When considering each aspect of the school culture found that ; firstly school’s history was affecting the learning organization subsystem, knowledge subsystem and technology adoption subsystem. Secondly, beliefs affected the learning organization at the aspect of organization subsystem. Thirdly, values affected the learning organization at the aspect of people subsystem. Fourthly, norms and standards affected the learning organization at the aspect of learning subsystem, organization subsystem, people subsystem, knowledge subsystem,and technology subsystem. And lastly, patterns of behavior affected the learning organization at the aspect of organization subsystem, people subsystem, and technology subsystem.

 


Article Details

บท
บทความวิจัย