สมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศกับการบริหารระบบสารสนเทศของผู้บริหาร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1

Main Article Content

เขมนิจ ปรีเปรม
สำเริง อ่อนสัมพันธุ์

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทราบ 1) สมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของผู้บริหารสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 2) การบริหารระบบสารสนเทศของผู้บริหารสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 3) ความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศกับการบริหารระบบสารสนเทศของผู้บริหารสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 กลุ่มตัวอย่างเป็นโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 1 จำนวน 97 โรงเรียน ผู้ให้ข้อมูล ประกอบด้วยผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ และครูผู้สอน รวม 388 คน คิดเป็นร้อยละ 100 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการบริหารระบบสารสนเทศ สถิติที่ใช้คือ ความถี่(frequency) ร้อยละ (percentage) ค่ามัชฌิมเลขคณิต (anthmetic mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการวิเคราะห์สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียรสัน (Pearson’s product – moment correlation coefficient) 

ผลการวิจัยพบว่า

1) สมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของผู้บริหาร โดยภาพรวมและรายด้าน อยู่ในระดับมาก

2) การบริหารระบบสารสนเทศของผู้บริหาร โดยภาพรวมและรายด้าน อยู่ในระดับมาก

3) สมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศกับการบริหารระบบสารสนเทศของผู้บริหารสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

 

INFORMATION TECHNOLOGY COMPETENCY AND MANAGEMENT INFORMATION
SYSTEMS OF ADMINISTRATOR UNDER JURISDICTION NAKHONPATHOM PRIMARY
EDUCATIONAL SERVICE AREA OFFICE I

The purposes of this research were to find 1) information technology competency of administrator under jurisdiction Nakhonpathom primary educational service area office I 2) management information systems of administrator under jurisdiction Nakhonpathom primary educational service area office I 3) the relationship between information technology competency and management information systems of administrator under jurisdiction Nakhonpathom primary educational service area office I.The sample for this study were 97 schools under jurisdiction Nakhonpathom primary educational service area office I.The respondents were school administrators, the heads of academic or working on information systems, and teachers, totally 388. The research instrument was a questionnaire which information technology competency base on Kanchit Malaivong and management information systems base on Laudon concept. The statistical treatments were frequency, percentage, mean,standard deviation and Pearson’s product – moment correlation coefficient.

The research findings revealed that

1. Information technology competency of administrator under jurisdiction Nakhonpathom primary educational service area office I was at a high level in overall and individual aspect.

2. Management information systems of administrator under jurisdiction Nakhonpathom primary educational service area office I was at a high level in overall and individual aspect.

3. The relationship between information technology competency and management information systems of administrator under jurisdiction Nakhonpathom primary educational service area office I, were related at .01 level of significance.


Article Details

บท
บทความวิจัย