วุฒิภาวะทางอารมณ์ของผู้บริหารสตรีที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครู ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

Main Article Content

พิชชาพร อุ่นศิริ
มัทนา วังถนอมศักดิ์

บทคัดย่อ

การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทราบ 1) วุฒิภาวะทางอารมณ์ผู้บริหารสตรีของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 2) การปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 3) วุฒิภาวะทางอารมณ์ของผู้บริหารสตรีที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครู ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มตัวอย่างคือ สถานศึกษาข้นั พื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 และเขต 9 ที่มีผู้บริหารสถานศึกษาเป็นสตรี จำนวน 19 แห่ง ผู้ให้ข้อมูลได้แก่ ผู้อำนวยการสถานศึกษา รองผู้อำนวยการสถานศึกษาหรือผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนรองผู้อำนวยการสถานศึกษา หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ และครูผู้สอน รวมทั้งสิ้น 228 คน เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับวุฒิภาวะทางอารมณ์ผู้บริหารสตรี ตามแนวความคิดของบาร์ออน (Bar-on) และ การปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ.2548 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ความถี่ (f) ร้อยละ (%) ค่ามัชฌิมเลขคณิต (x̅) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน (stepwise multiple regression analysis)

ผลการวิจัยพบว่า

1. วุฒิภาวะทางอารมณ์ผู้บริหารสตรีของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยภาพรวมและรายด้าน อยู่ในระดับมาก

2. การปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยภาพรวมและรายด้าน อยู่ในระดับมาก

3. วุฒิภาวะทางอารมณ์ของผู้บริหารสตรีส่งผลต่อการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครู ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

 

THE EMOTIONAL QUOTIENT OF FEMALE ADMINISTRATORS AFFECTING TEACHERS’
JOB PERFORMANCE ACCORDING TO TEACHER PROFESSIONAL STANDARDS IN BASIC EDUCATION SCHOOLS

The purposes of this research were to know 1) the emotional quotient of female administrators in basic education schools, 2) teacher’s job performance according to teacher professional standards in basic education schools, and 3) the emotional quotient of female administrators affecting teacher’s job performance according to teacher professional standards in basic education schools. The samples were 19 basic education schools with female administrators in the Secondary Educational Service Area Offices 8 and 9. The respondents were school principals, vice principal or person in charge, heads of academic strands, and teachers, with the total of 228. The research instrument was a questionnaire regarding the emotional quotient of female administrators, based on Bar-On and teachers’ job performance according to teacher professional standards by Teachers Council of Thailand Regulation on Professional Standards and Ethic B.E. 2548. The statistics used to analyze the data were frequency (f), percentage (%), arithmetic mean (x̅),standard deviation (S.D.) and stepwise multiple regression analysis.

 The findings revealed the following:

1. The emotional quotient of female administrators in the basic education schools, in general and individually,was in a high level.

2. The teachers’ job performance in the Basic Education schools, according to teacher professional standards in basic education schools, in general and individually, was in a high level.

3. The emotional quotient of female administrators affected teachers’ job performance according to teacher professional standards in the Basic Education schools at .01 level of significance.Article Details

บท
บทความวิจัย