การวิเคราะหเ์ ปรียบเทียบการสง่ ผลคุณลักษณะของผูบ้ ริหารกับวัฒนธรรมโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร

Main Article Content

รัชพร สระสม
ประเสริฐ อินทร์รักษ์

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อทราบ 1) คุณลักษณะของผู้บริหาร สังกัดกรุงเทพมหานคร 2) วัฒนธรรมโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 3) คุณลักษณะของผู้บริหารที่ส่งผลต่อวัฒนธรรมโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 4) วัฒนธรรมโรงเรียนที่ส่งผลต่อคุณลักษณะของผู้บริหารสังกัดกรุงเทพมหานคร และ 5) การวิเคราะห์เปรียบเทียบ การส่งผลระหว่างคุณลักษณะของผู้บริหารกับวัฒนธรรมโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร จำนวน 205 โรงเรียน ผู้ให้ข้อมูล คือ ผู้บริหารและครู จำนวน 820 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวมรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ความถี่ ร้อยละ ค่ามัชฌิมเลขคณิต ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน

ผลการวิจัยพบว่า

1. คุณลักษณะของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า อยู่ในระดับมากที่สุด 2 ด้าน คือ ด้านลักษณะทางกาย และด้านสติปัญญา สำหรับอีก 4 ด้านอยู่ในระดับมาก เรียงตามลำดับจากค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย ดังนี้ ด้านลักษณะที่เกี่ยวกับงาน ด้านบุคลิกภาพ ด้านภูมิหลังทางสังคม และด้านลักษณะทางสังคม

2. วัฒนธรรมโรงเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน เรียงตามลำดับจากค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย ดังนี้ ด้านการจัดทำโครงสร้างหลักสูตรและการจัดองค์กร ด้านการได้รับยกย่องในคุณภาพทางวิชาการ ด้านการบริหารอาคารสถานที่และการตัดสินใจระดับโรงเรียนด้วยหลักประชาธิปไตย ด้านการมีเป้าหมายและมีความคาดหวังที่ชัดเจน ด้านการจัดการเวลาเรียนให้มากที่สุด ด้านการพัฒนาบุคลากร ด้านการได้รับความสนับสนุนจากองค์กรท้องถิ่น ด้านภาวะผู้นำ ด้านความร่วมมือในการวางแผนและความสัมพันธ์ในหมู่คณะ ด้านความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน ด้านความเป็นระเบียบและความมีวินัย ด้านการมีส่วนร่วมและการสนับสนุนของผู้ปกครอง และด้านความมีเสถียรภาพ ของบุคลากร

3. คุณลักษณะของผู้บริหารที่ส่งผลต่อวัฒนธรรมโรงเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร ได้แก่ ด้านคุณลักษณะของผู้บริหารในภาพรวม ด้านลักษณะทางสังคม ด้านลักษณะที่เกี่ยวกับงาน และด้านลักษณะทางกาย

4. วัฒนธรรมโรงเรียนที่ส่งผลต่อคุณลักษณะของผู้บริหาร สังกัดกรุงเทพมหานคร ได้แก่ ด้านความร่วมมือในการวางแผนและความสัมพันธ์ในหมู่คณะ ด้านการพัฒนาบุคลากร ด้านการได้รับความสนับสนุนจากองค์กรท้องถิ่นด้านการบริหารอาคารสถานที่และการตัดสินใจระดับโรงเรียนด้วยหลักประชาธิปไตย ด้านความมีระเบียบและความมีวินัย และด้านการมีเป้าหมายและมีความคาดหวังที่ชัดเจน

5. คุณลักษณะของผู้บริหารและวัฒนธรรมโรงเรียน ส่งผลซึ่งกันและกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

 

THE CAUSAL EFFECT DISCRIMINATION COMPARISON OF ADMINISTRATORS’
CHARACTERISTICS AND SCHOOL CULTURE UNDER BANGKOK METROPOLITAN

The purposes of this research were to find 1) the administrators’ characteristics under Bangkok Metropolitan 2) the school culture under Bangkok Metropolitan 3) the administrators’ characteristics affecting the school culture under Bangkok Metropolitan 4) the school culture affecting the administrators’ characteristics under Bangkok Metropolitan 5) a comparison between the administrators’ characteristics and the school culture under Bangkok Metropolitan Administration. The samples were 205 schools under Bangkok Metropolitan. The respondents were school administrators and the teachers; totally 820 respondents. The research instrument was a questionnaire. The statistical treatments were frequency, percentage, arithmetic mean, standard deviation and stepwise multiple regression analysis.

The research findings revealed that

1. The administrators’ characteristics under Bangkok Metropolitan in overall was rated at a high level. When considered in each characteristics, it found that the physical and intelligent characteristics were rated at a highest level. For task-related, personality, social background and social characteristics the results showed high level.

2. The school cultures under Bangkok Metropolitan in overall was rated at a high level. When considered in each aspect, there were rated at a high level. There results from the highest to lowest arithmetic mean as the following; curriculum articulation and organization, school wide recognition of academic success, school site management and democratic decision making, clear goals and high expectations commonly shared, maximized learning time, staff development, district support,leadership, collaborative planning and collegial relationships, sense of community, order and discipline, parental involvement and support and staff development.

3. The administrators’ characteristics such as: 1) the perspective of administrators’ characteristics 2) the social characteristics 3) the task-related characteristics and 4) the physical characteristics affecting the school culture under Bangkok Metropolitan.

4. The school culture such as: 1) collaborative planning and collegial relationships 2) staff development 3) district support 4) school site management and democratic decision making 5) order and discipline and 6) clear goals and high expectations commonly shared affecting the administrators’ characteristics under Bangkok Metropolitan.

5. The administrators’ characteristics and the school culture were mutual significant affecting at .05 level.


Article Details

บท
บทความวิจัย