คุณลักษณะผู้ประกอบการของผู้บริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพของการบริหารจัดการศึกษา โรงเรียนเอกชนจังหวัดนครปฐม

Main Article Content

กมลมาลย์ ไชยศิริธัญญา
ประเสริฐ อินทร์รักษ์

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทราบคุณลักษณะผู้ประกอบการของผู้บริหารโรงเรียนเอกชน ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการศึกษาโรงเรียนเอกชน และคุณลักษณะผู้ประกอบการของผู้บริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพของการบริหารจัดการศึกษาโรงเรียนเอกชนจังหวัดนครปฐม กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่โรงเรียนเอกชนจังหวัดนครปฐม จำนวน 44 โรงเรียน จากจำนวนโรงเรียนเอกชนทั้งหมด 46 โรงเรียนในจังหวัดนครปฐม ผู้ให้ข้อมูลประกอบด้วย ผู้อำนวยการหรือผู้จัดการหรือผู้รับใบอนุญาต รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไป รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา หัวหน้ากลุ่มสาระ และครูผู้ปฏิบัติงานสอน รวมทั้งสิ้น 264 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือแบบสอบถามเกี่ยวกับคุณลักษณะผู้ประกอบการของผู้บริหารโรงเรียนเอกชนตามแนวคิดของ กูรัทโก และ ฮอดเก็ทส์ และประสิทธิภาพของการบริหารจัดการศึกษาตามแนวคิดของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน

ผลการวิจัยพบว่าคุณลักษณะผู้ประกอบการของผู้บริหารโรงเรียนเอกชนจังหวัดนครปฐมโดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการศึกษาโรงเรียนเอกชนจังหวัดนครปฐมโดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมากและคุณลักษณะผู้ประกอบการของผู้บริหารทุกด้านส่งผลต่อประสิทธิภาพของการบริหารจัดการศึกษาโรงเรียนเอกชนจังหวัดนครปฐมโดยคุณลักษณะผู้ประกอบการด้านความมั่นใจในตัวเองและมองโลกในแง่ดี ความซื่อสัตย์และความน่าเชื่อถือ ความคิดริเริ่มและความรับผิดชอบส่งผลต่อประสิทธิภาพของการบริหารจัดการศึกษาด้านบรรยากาศและสภาพแวดล้อม คุณลักษณะผู้ประกอบการด้านความคิดสร้างสรรค์และการสร้างนวัตกรรม ความซื่อสัตย์และความน่าเชื่อถือส่งผลต่อประสิทธิภาพการบริหารจัดการตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารสถานศึกษา คุณลักษณะผู้ประกอบการด้านพันธะ ความมุ่งมั่น และความอุตสาหะความอดทนต่อความไม่ชัดเจนส่งผลต่อประสิทธิภาพของคณะกรรมการบริหาร

 

ENTREPRENEURIAL CHARACTERISTICS OF ADMINISTRATOR AFFECTING EDUCATIONAL ADMINISTRATION EFFICIENCY OF PRIVATE SCHOOL IN NAKORNPATHOM

The purposes of this research were to determine the entrepreneurial characteristics of administrators in Private School, the educational administration efficiency of Private School, and the entrepreneurial characteristics of administrators affecting the educational administration efficiency of Nakornpathom Private School. The samples were 44 Nakornpathom private schools from the total population of 46 Nakornpathom private schools. The respondents of each school were a School Administrator, Manager or Licensee, a Deputy School Administrator in General Administration Affairs Department, a Deputy School Administrator in Academic Department, a School Board of Administration, a Head of Subject Division and a Teacher. The research instrument was a questionnaire based on the entrepreneurial characteristics theoretical conceptual frameworks of Kuratko and Hodgetts and the educational administration efficiency under the Office National Educational Standards and Quality Assessment (Public Organization)’s concept. The statistics used in data analyzing were frequencies (F), percentage (%), mean (X), standard deviation (S.D.), and Stepwise Multiple Regression Analysis.

The findings were as follows ; the entrepreneurial characteristics of administrators in Nakornpathom Private School,as a whole and as an individual aspect, were at a high level, the educational administration efficiency of Nakornpathom Private School, as a whole and as an individual aspect, was at a high level, and the entrepreneurial characteristics of administrators affected the educational administration efficiency of Nakornpathom Private School, as a whole. Firstly,the entrepreneurial characteristics at the aspect of initiative and responsibility, integrity and reliability, self-confidence and optimism affected the educational administration efficiency at the aspect of school’s atmosphere and environment. Secondly, the entrepreneurial characteristics at the aspect of creativity and innovativeness, integrity and reliability affected the educational administration efficiency at the aspect of school administrator efficiency. Thirdly, the entrepreneurial characteristics at the aspect of commitment, determination and perseverance, and tolerance for ambiguity affected the educational administration efficiency at the aspect of school board efficiency. Lastly, the entrepreneurial characteristics at the aspect of creativity and innovativeness, and persistent problem solving affected the educational administration efficiency at the aspect of the sustainability and continuation of school development.


Article Details

บท
บทความวิจัย