รูปแบบการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร

Main Article Content

วิภา ทองหงำ
ศิริชัย ชินะตังกูร

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทราบ 1) องค์ประกอบการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 2) รูปแบบการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 3) ผลการยืนยันรูปแบบ การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่างประกอบด้วยโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 205 โรงเรียน ผู้ให้ข้อมูล คือ ผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ หัวหน้าฝ่ายวิชาการ และกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล ได้แก่ แบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง แบบสอบถาม และแบบสอบถามความคิดเห็น สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ การหาค่าความถี่ (frequency) ค่าร้อยละ (percentage) ค่าเฉลี่ย (arithmetic mean) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสำรวจ (exploratory factor analysis)การวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ (path analysis) และการยืนยันรูปแบบการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครโดยวิธีการชาติพันธุ์วรรณา (ethnographic future research : EFR)

ผลการวิจัยพบว่า

1. องค์ประกอบการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย 6 องค์ประกอบ คือ 1)การประกันคุณภาพการศึกษา 2)การพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของนักเรียน 3)การนิเทศการศึกษา 4)การแนะแนวการศึกษา 5)การมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา และ 6)สื่อการเรียนการสอน

2. ความสัมพันธ์ขององค์ประกอบการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร พบว่า องค์ประกอบทุกตัวมีความสัมพันธ์กับองค์ประกอบด้านการประกันคุณภาพการศึกษาโดยที่การพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของนักเรียนการนิเทศการศึกษา การแนะแนวการศึกษา การมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา และสื่อการเรียนการสอน ส่งผลโดยตรงต่อการประกันคุณภาพการศึกษาและส่งผลโดยอ้อมต่อการประกันคุณภาพการศึกษาโดยส่งผ่านการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของนักเรียน

3. ผลการยืนยันรูปแบบการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย 6 องค์ประกอบ มีความเหมาะสม ความเป็นไปได้ ความถูกต้อง และใช้ประโยชน์ได้จริง สอดคล้องกับทฤษฎีและกรอบแนวคิดการวิจัย

 

THE MODEL OF ACADEMIC ADMINISTRATION IN BANGKOK METROPOLITAN ADMINISTRATION SCHOOL

The purposes of this research were to determine : 1) the components of the academic administration of Bangkok Metropolitan Administration School 2) the model of academic administration of Bangkok Metropolitan Administration School and 3) result of confirmation academic administration model of Bangkok Metropolitan Administration School. The samples were 205 Bangkok Metropolitan Administration Schools. The respondents were school director , vice academic director, head of academic department and school committee in each school. The instruments for collecting the data were semi-structural interview, questionnaires and opinionnaires. The statistics for analyzing the data were frequency, percentage, arithmetic mean, standard deviation, exploratory factor analysis, path analysis and ethnographic future research.

The results of this research found that :

1. The components of the model of academic administration of Bangkok Metropolitan Administration School were 1)quality assurance 2) potential learning development of student 3) supervision 4) guidance 5) educational participation and 6)instructional media

2. The components of the model of academic administration of Bangkok Metropolitan Administration School were correlated to quality assurance, potential learning development of student, supervision, guidance, educational participation and instructional media affected quality assurance, and supervision, guidance, educational participation and instructional media which affected indirect to quality assurance to potential learning development of student.

3. The academic administration model of Bangkok Metropolitan Administration School, 6 components of the model of administration were found propriety, feasibility, accuracy , utility and consisting with the theories and the research conceptual frameworks.


Article Details

บท
บทความวิจัย