การจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ที่มีผลต่อการคิดอย่างมีวิจารณญาณของเด็กปฐมวัย

ผู้แต่ง

  • ยศวดี วัณณกุล นิสิตปริญญาโท สาขาวิชาปฐมวัยศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • ปัทมาวดี เล่ห์มงคล สาขาวิชาปฐมวัยศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

คำสำคัญ:

การจัดประสบการณ์การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน, การคิดอย่างมีวิจารณญาณ, เด็กอนุบาล

บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้มีการวิจัยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบการคิดอย่างมีวิจารณญาณของเด็กปฐมวัยก่อนและหลังการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานที่ได้รับการจัดกิจกรรมจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการศึกษา คือ เด็กอนุบาลชาย – หญิง  อายุระหว่าง 5 – 6 ปี จำนวน 23 คน ที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นอนุบาลปีที่ 3  ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2563 ของโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ จังหวัดกรุงเทพมหานคร  การวิจัยนี้ เป็นกึ่งทดลองแบบกลุ่มเดียว ใช้แผนการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน จำนวน 16 แผน ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน คือ ทำความเข้าใจปัญหาประเมินความรู้ สืบค้น สรุปความรู้ เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบประเมินการคิดอย่างมีวิจารณญาณของเด็กอนุบาล วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ โดยใช้ข้อมูลทางสถิติ หาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพโดยการวิเคราะห์เนื้อหา

ผลการศึกษาพบว่า หลังการทดลองเด็กอนุบาลมีค่าเฉลี่ยคะแนนการคิดอย่างมีวิจารณญาณสูงกว่าก่อนการทดลอง โดยด้านที่มีการเปลี่ยนแปลงมากที่สุด คือ การจัดระบบข้อมูล รองลงมา คือ ด้านการลงข้อสรุป ด้านการระบุปัญหา และการรวบรวมข้อมูล

References

กระทรวงศึกษาธิการ. 2560. หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์

ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย.

จารุวรรณ คงทวี. 2551. การคิดวิจารณญาณของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรมละเลงสีด้วยนิ้วมือ.

ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.

ชลาธิป สมาหิโต. 2560. การจัดประสบการณ์การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานผ่านการเล่านิทาน

สำหรับเด็กปฐมวัย. วารสารวิทยบริการ. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. 28(3), 177-184.

ประพันธ์ศิริ สุเสารัจ. 2556. การพันฒนาการคิดฉบับปรับปรุงใหม่. พิมพ์ครั้งที่ 5. กรุงเทพมหานคร:

โรงพิมพ์ห้างหุ้นส่วนจำกัด 9119 เทคนิคพริ้นติ้ง.

สุคนธ์ สินธพานนท์, วรรัตน์ วรรณเลิศลักษณ์ และพรรณี สินธพานนท์. 2551. ทักษะการคิดพิชิตการสอน.

กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณืวิทยาลัย.

สุภาวดี หารเมธี และคณะ. 2562. คู่มือพัฒนาทักษะสมอง EF Executive Functions สำหรับครูปฐมวัย.

กรุงเทพมหานคร : มติชน.

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ. (2550). การจัดการการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็น

ฐาน. กรุงเทพมหานคร : พิมพ์ดีการพิมพ์.

Camp, G. 2002. PBL : Step by step : A guide for students and tutors. Rotterdam: Psychology

Department, Erasmus University.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2022-02-28