เกี่ยวกับวารสาร

Focus and Scope (วัตถุประสงค์และขอบเขตการตีพิมพ์)

การพัฒนาองค์ความรู้ด้านการจัดการศึกษาปฐมวัย ถือว่าเป็นหัวใจของการพัฒนาการศึกษาของประเทศ ซึ่งมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้ตระหนักและให้ความสำคัญกับเรื่องนี้ โดยได้กำหนดให้ศาสตร์ในสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย เป็นหนึ่งในสาขาอัตตลักษณ์ของการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย ซึ่งหลักการในการจัดการศึกษาที่สมบรูณ์และครอบคลุม คือการพัฒนาการจัดการศึกษาแบบองค์รวมครอบคลุมทุกมิติ ที่ประกอบด้วยการจัดการเรียนการสอน การพัฒนาความรู้ทางวิชาการในรูปแบบการค้นคว้าวิจัย และการสร้างนวัตกรรมทางองค์ความรู้ ซึ่งรูปแบบการจัดทำวารสารวิจัยสามารถเป็นเครื่องมือในการพัฒนาความรู้ เป็นแหล่งสนับสนุนการพัฒนางานด้านวิจัย และการพัฒนาองค์ความรู้ทางการศึกษาปฐมวัยที่ดี ดังนั้นคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จึงได้จัดตั้งโครงการการจัดทำวารสารการจัดการทางการศึกษาปฐมวัย เพื่อเป็นแหล่งเผยแพร่งานวิชาการในรูปแบบบทความวิจัย บทความวิชาการ และสาระความรู้ทางการจัดการศึกษาปฐมวัย และส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพผลงานทางวิชาการด้านงานวิจัยสู่ระบบมาตรฐานสากล สำหรับอาจารย์ นักวิชาการทางการศึกษาปฐมวัย นักวิจัย อีกทั้งเป็นการเพิ่มพูนความรู้ใหม่ให้กับศาสตร์ทางการศึกษาปฐมวัยต่อไปในอนาคต

วารสารการจัดการทางการศึกษาปฐมวัย (Journal of Early Childhood Education Management) เป็นวารสารที่เผยแพร่องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา การส่งเสริม และการดำเนินงานทางการศึกษาปฐมวัยและทางการศึกษาของประเทศไทยและนานาชาติ

Peer Review Process (กระบวนการพิจารณาบทความ)

บทความทุกบทความจะต้องผ่านการพิจารณาโดยผู้ทรงคุณวุฒิที่เชี่ยวชาญอย่างน้อย 2 ท่าน แบบผู้ทรงคุณวุฒิและผู้แต่งไม่ทราบชื่อกันและกัน (double-blind review)

Types of articles (ประเภทของบทความ)

บทความวิจัย (research article) บทความวิชาการ (academic article) และบทวิจารณ์หนังสือ (book review)

Language (ภาษาที่รับตีพิมพ์)

 ภาษาไทย

Publication Frequency (กำหนดออก)

วารสารตีพิมพ์ 2 ฉบับต่อปี

ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน  และ

ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม

Publisher (เจ้าของวารสาร)

  • คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต