กองบรรณาธิการ

บรรณาธิการวารสาร

          ดร.จีระพันธุ์ พูลพัฒน์           รองศาสตราจารย์, มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

รองบรรณาธิการวารสาร

          ดร.พรชุลี ลังกา                    ผู้ช่วยศาสตราจารย์, มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

กองบรรณาธิการวารสาร

          ดร.นงลักษณ์ วิรัชชัย            ศาสตราจารย์กิตติคุณ, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

          ดร.สุวิมล ว่องวาณิช             ศาสตราจารย์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

          ดร.บุญเรียง ขจรศิลป์           ศาสตราจารย์, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

          ดร.ทิศนา แขมมณี               รองศาสตราจารย์, ราชบัณฑิต

          ดร.อรุณี หรดาล                 รองศาสตราจารย์, มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

          พญ.นิรชา เรืองดารกานนท์     รองศาสตราจารย์, มหาวิทยาลัยมหิดล

          ดร.ทัศนีย์ นาคุณทรง            รองศาสตราจารย์, มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

          ดร.อรพรรณ บุตรกตัญญู        รองศาสตราจารย์, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

          ดร.ศิรประภา พฤทธิกุล         ผู้ช่วยศาสตราจารย์, มหาวิทยาลัยบูรพา

          ดร.เกสรี ลัดเลีย                ผู้ช่วยศาสตราจารย์, มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

          Mark Meadows (Ph.D.)     Liverpool John Moores University, UK.

          Supattra Wongvisate Andrade (Ph.D.)      Go for Determination, U.S.A.