การพัฒนาการเรียนการสอนและการประเมินผลการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค Multiple-Task Mastery Checklist เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้วิธีเรียนในรายวิชาการวิจัยในชั้นเรียน ของนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ผู้แต่ง

  • พวงผกา ปวีณบำเพ็ญ

คำสำคัญ:

การเรียนรู้วิธีเรียน, การวิจัยในชั้นเรียน, การประเมินผลการเรียนรู้

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาสภาพและความต้องการของผู้เรียนในรายวิชาการวิจัย     ในชั้นเรียน 2) พัฒนาแผนการจัดการเรียนการสอน โดยใช้เทคนิค Multiple-Task Mastery Checklist      เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้  วิธีเรียนของนักศึกษา และ 3) ศึกษาผลการจัดการเรียนการสอนและการวัดประเมินผลการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค Multiple-Task Mastery Checklist เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้วิธีเรียน ทำการศึกษา  กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย เลือกมาอย่างเฉพาะเจาะจง มีนักศึกษาจำนวน 26 คน    ผู้วิจัยประเมินผลการเรียนรู้ด้านการเรียนรู้วิธีเรียนโดยใช้การสังเกต การประเมินชิ้นงาน และแบบวัดคุณลักษณะการเรียนรู้วิธีเรียน นำข้อมูลมาวิเคราะห์โดยใช้สถิติบรรยาย คะแนนพัฒนาการ สถิติที (t-test) ปรากฏผลการวิจัยดังนี้ 1) ผู้เรียนส่วนใหญ่มีความรู้พื้นฐานด้านการวิจัยในชั้นเรียนอยู่ในระดับปานกลาง รองลงมาอยู่ในระดับอ่อน และระดับสูง ตามลำดับ 2) เป้าหมายการเรียนรู้ของผู้เรียนคือมีความรู้และ        ความเข้าใจเกี่ยวกับเนื้อหาในรายวิชา กระบวนการวิจัยในชั้นเรียน และการนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการทำวิจัยสำหรับเด็กปฐมวัย 3) ลักษณะการเรียนการสอนที่ผู้เรียนต้องการคือการเรียนรู้ผ่านตัวอย่างงานวิจัย      การเรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติ และการเรียนรู้เป็นทีมโดยมีอาจารย์เป็นผู้ให้คำแนะนำเป็นลำดับขั้นตอน       ตลอดการทำโครงการวิจัยในชั้นเรียน 4) แผนการจัดการเรียนการสอนและการวัดประเมินผลโดยใช้เทคนิค Multiple-Task Mastery Checklist เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้วิธีเรียน ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน ได้แก่ การระบุเงื่อนไขที่สำคัญของรายวิชา การกำหนดเป้าหมายการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับการเรียนรู้วิธีเรียน การกำหนดวิธีการประเมินผลการเรียนรู้และการให้ข้อมูลป้อนกลับ การกำหนดกิจกรรมการเรียนรู้ และการพัฒนาสื่อ    การเรียนการสอน 5) หลังจัดการเรียนการสอนและการวัดประเมินผลโดยใช้เทคนิค Multiple-Task Mastery Checklist เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้วิธีเรียน นักศึกษามีคะแนนพัฒนาการความรู้พื้นฐานด้านการวิจัยในชั้นเรียนเพิ่มขึ้นในระดับต้น ระดับกลาง และระดับสูง และ 6) หลังจัดการเรียนการสอนและการวัดประเมินผล โดยใช้เทคนิค Multiple-Task Mastery Checklist เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้วิธีเรียน นักศึกษามีคะแนนเฉลี่ยการเรียนรู้วิธีเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2021-08-28