กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การพัฒนาการเรียนการสอนและการประเมินผลการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค Multiple-Task Mastery Checklist เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้วิธีเรียนในรายวิชาการวิจัยในชั้นเรียน ของนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy