The Power of Meaning อะไรทำให้ชีวิตคนเรามีความหมาย

ผู้แต่ง

  • ขวัญชนก นัยจรัญ

บทคัดย่อ

หนังสือ The Power of Meaning อะไรทำให้ชีวิตคนเรามีความหมาย ของ Emily Esfahani Smith แปลโดย อรวรรณ คูหเจริญ นาวายุทธ เป็นหนังสือที่น่าสนใจเล่มหนึ่งที่จะตอบคำถามเหล่านั้นได้ หนังสือเล่มนี้เป็นงานเขียนของอาจารย์สาขาวิชาจิตวิทยาเชิงบวกที่มหาวิทยาลัยเพนซิลวาเนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา และเป็นนักเขียนที่มีความสนใจด้านวัฒนธรรม จิตวิทยา ปรัชญา และประสบการณ์มนุษย์ ซึ่งผู้เขียนอธิบายว่าหนังสือเล่มนี้เกิดขึ้นจากการทำวิจัยของเธอที่พบแก่นเรื่อง (Theme) ของผู้คนที่ปรากฏซ้ำแล้วซ้ำเล่า ระหว่างการพูดคุยกับบุคคลต่าง ๆ ผสมผสานกับการศึกษาเอกสารและแนวคิดจากนักปรัชญา นักจิตวิทยาหลายท่าน รวมถึงการศึกษาผลงานทางด้านปรัชญา วรรณกรรม ศาสนา และภาพยนตร์ด้วย เนื้อหาในหนังสือเล่มนี้ มีความน่าสนใจตรงที่ผู้เขียนพยายามอธิบายว่าอะไรทำให้ชีวิตของคนเรามีความหมายผ่าน  การวิเคราะห์วรรณกรรม ภาพยนตร์ ประสบการณ์ชีวิตของผู้คน และการสัมภาษณ์ผู้คน กระทั่งให้สามารถอธิบายปรากฏการณ์การใช้ชีวิตอย่างมีความหมายของผู้คนว่าประกอบไปด้วยความผูกพัน (Belonging) จุดมุ่งหมาย (Purpose) การเล่าเรื่อง (Storytelling) และการข้ามพ้นตัวตน (Transcendence)

References

คิม, เอส. วาย. (2565). ร้านขายเวลา (พิมพ์ครั้งที่ 4) [시간 을 파는상점] (สุมาลี สูนจันทร์, ผู้แปล). กรุงเทพฯ: พิคโคโล.

วูดส์, เอ็ม. (2562). เด็กชาย นก และช่างต่อโลง [The boy, the bird & the coffin maker]

(วิกันดา จันทร์ทองสุข, ผู้แปล). กรุงเทพฯ: แพรวเยาวชน.

สมิธ, อี. อี. (2560). อะไรทำให้ชีวิตคนเรามีความหมาย [The Power of Meaning] (อรวรรณ คูหเจริญ นาวายุทธ, ผู้แปล). สมุทรปราการ: โอ้มายก้อด.

ฮาเสะ, เอส. (2564). ทะมงกับเด็กชายและความหมายของชีวิต [少年と犬]

(หนึ่งฤทัย ปราดเปรียว, ผู้แปล). กรุงเทพฯ: พิคโคโล.

Emily Esfahani Smith

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2023-06-15

ฉบับ

บท

บทปริทัศน์หนังสือ