บทบรรณาธิการ

ผู้แต่ง

  • ภัครพล แสงเงิน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
  • สุธัญญา ปานทอง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2023-06-15