กลวิธีการแปลชื่อภาพยนตร์ใน Netflix จากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย

ผู้แต่ง

  • นิศารัตน์ โอทอง
  • ศุภวิชญ์ ประสิทธิ์วณิช
  • ฮาริศ อาแว
  • ณัฏฐิกา บุญรัศมี Faculty of Humanities and Social Sciences, Songkhla Rajabhat University

คำสำคัญ:

การแปลชื่อภาพยนตร์ , เน็ตฟลิกซ์ , กลวิธีการแปล , ชื่อภาพยนตร์

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อวิเคราะห์และอธิบายกลวิธีการแปลชื่อภาพยนตร์ใน Netflix จากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย โดยวิเคราะห์ชื่อภาพยนตร์จากแพล็ตฟอร์ม Netflix ที่มีโปรแกรมเผยแพร่จริงของประเทศไทยในปี ค.ศ. 2021 จำนวน 45 เรื่องด้วยวิธีการวิจัยแบบผสมผสาน โดยนำชื่อภาพยนตร์ดังกล่าวมาวิเคราะห์กลวิธีการแปลจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยด้วยทฤษฎีแบบองค์รวม คือการแปลแบบเอาคำ และการแปลแบบเอาความ โดยพบกลวิธีการแปลทั้งสิ้น 9 กลวิธี โดยเรียงลำดับจากมากไปหาน้อยดังนี้ (1) การทับศัพท์ทั้งหมดและไม่มีเสริมความภาษาไทย (ร้อยละ 24.44) (2) การแปลตรงตัวทั้งข้อความและไม่มีเสริมความภาษาไทย (ร้อยละ 17.78) (3) การแปลตรงตัวทั้งข้อความและเสริมความภาษาไทย (ร้อยละ 15.56) (4) การตั้งชื่อใหม่โดยใช้คำที่มีเค้าความหมายเดิม (ร้อยละ 15.56) (5) การแปลบางส่วนและเสริมความภาษาไทย (ร้อยละ 6.67) (6) การทับศัพท์บางส่วน แปลบางส่วนและเสริมความภาษาไทย (ร้อยละ 4.44) (7) การทับศัพท์ทั้งหมดและเสริมความภาษาไทย (ร้อยละ 4.44) (8) การทับศัพท์บางส่วนแปลบางส่วนและไม่เสริมความภาษาไทย (ร้อยละ 4.44)  และ (9) การตั้งชื่อใหม่โดยไม่เกี่ยวข้องกับชื่อเดิม (ร้อยละ 4.44) ตามลำดับ กลวิธีการแปลยังสามารถนำไปใช้กับรูปแบบการแปลงานด้านบันเทิงและงานโฆษณา อาทิ งานวรรณกรรม การตั้งชื่อเรื่องวิดีโอในสื่อสังคมออนไลน์ เป็นต้น 

References

กาญจนา นาคสกุล. (2541). ระบบเสียงภาษาไทย (พิมพ์ครั้งที่ 4). กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

ชลีกาญจน์ จันทจำรัสรัตน์. (2562). กลวิธีการแปลหลักพุทธธรรมในพระพุทธศาสนาเป็นภาษาอังกฤษ. วารสารวิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง, 7(1), 282-289.

พนิตนันท์ เอี่ยมต่อม. (2565). การศึกษาการตั้งชื่อภาพยนตร์ภาษาอังกฤษและภาษาไทยตามแนวอรรถศาสตร์ปริชาน. วารสารมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร, 19(3). 45-61.

พิมพ์ชนก ฟุ้งสิริรัตน์ และอินทกะ พิริยะกุล. (2564). การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคตลาดสตรีมมิ่งด้วย วิธีการวิเคราะห์แบบคอนจอยท์ (รายงานผลการวิจัย). สืบค้นจาก https://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/19447

รุสนี มะแซ, มูซัยนะห์ สาแม็ง, ซูรียาตี มานี, จิตสุดา ละอองผล และวรเวทย์พิสิษ ยศศิริ. (2561). การวิเคราะห์กลวิธีการแปลชื่อภาพยนตร์ฮอลลีวู้ดจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย. ใน การประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ครั้งที่ 9 (น. 111-118). สงขลา: มหาวิทยาลัยหาดใหญ่.

ศุภวรรณ ทองวัน. (2555). กลวิธีการแปลชื่อภาพยนตร์ตลกอเมริกันเป็นภาษาไทย. (วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาวิชาภาษาและการสื่อสารระหว่าง วัฒนธรรม, มหาวิทยาลัยศิลปากร).

สัญฉวี สายบัว. (2550). หลักการแปล (พิมพ์ครั้งที่ 8). กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

Collins Online Dictionary. (2013). Definitions Thesaurus and Translations. Retrieved From https://www.collinsdictionary.com/

Mybest. (2021). 10 อันดับ แอปดูหนัง ซีรีส์ แนะนำ ปี 2022 ดูออนไลน์ ภาพคมชัด รวมซีรีส์ดัง. Retrieved From https://my-best.in.th/49565

Netflix Official Site. (n.d.). Only on Netflix. Retrieved From https://www.netflix.com/th/browse/genre/839338

Thaiudom, A. (2021). Exploring Why Thai People Decided to Watch Netflix Original. (Master’s thesis, Marketing and Management, Mahidol University). Retrieved From https://archive.cm.mahidol.ac.th /bitstream/123456789/4331/1/TP%20MM.033%202021.pdf

Waiwai. (2022). 11 สุดยอด แอพดูหนัง 2022 ที่นิยมที่สุด คนรักหนังต้องมี. Retrieved From https://www.you.co/th/blog/best-steaming-apps/

Yin, L. (2009). On the Translation of English Movie Titles. Asian Social Sciences, 5(3). Retrieved From www.ccsenet.org/journal.html

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2023-06-15