ผลการเรียนรู้ของนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลายด้วยสื่อวีดิทัศน์เทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม รายวิชาศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม

ผู้แต่ง

  • สุกัญญาโสภี ใจกล่ำ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
  • ณริศรา พฤกษะวัน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

คำสำคัญ:

วีดิทัศน์ , ดีแอลทีวี , สังคมศึกษา , ศาสนา

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้  มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เปรียบเทียบผลการเรียนรู้ก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6  ด้วยสื่อวีดิทัศน์เทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  วิชาศาสนา  ศีลธรรม  จริยธรรม  และ 2) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 ต่อสื่อวีดิทัศน์เทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 โรงเรียนวัดวังไฟไหม้ อำเภอราวต้นจันทน์ จังหวัดสุโขทัย จำนวน 25 คน  โดยใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)  เครื่องมือที่ใช้ได้แก่ 1) สื่อวีดิทัศน์เทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  รายวิชาศาสนา ศีลธรรม และจริยธรรม จำนวน 10 เรื่อง 2) แบบทดสอบก่อนเรียนและแบบทดสอบหลังเรียน  3) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อสื่อวีดิทัศน์  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่  ค่าเฉลี่ย  () ร้อยละ (%) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และสถิติทดสอบค่าที (t-test) 

ผลการวิจัยพบว่า 1) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 มีผลการเรียนรู้ที่เพิ่มขึ้นหลังจากเรียนรู้ด้วยสื่อวีดิทัศน์เทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)  โดยผลการเรียนรู้มีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนถึง 7.28 คะแนน เดิมคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียน คือ 14.52 คะแนน  และคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนมากขึ้นถึง 21.8 คะแนน  เมื่อเทียบค่าเฉลี่ย ( =  14.52, 21.80)  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D. = 3.06,  3.03) และค่าสถิติทดสอบค่าที (T-Test = 17.24)  พบว่า นักเรียนได้รับความรู้ที่เพิ่มขึ้นโดยคะแนนสอบหลังเรียนของนักเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05    2) ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 ต่อสื่อวีดิทัศน์เทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)  มีผลความพึงพอใจโดยรวมในระดับมากที่สุด  มีค่าเฉลี่ย () = 4.85  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) = 0.25  คิดเป็นร้อยละ 96.94  โดยมีค่าความพึงพอใจ ได้แก่ การใช้ภาพและการลำดับภาพ  ขนาดของตัวอักษรที่ใช้ในวีดิทัศน์  เนื้อหาและภาษาที่ใช้  และวีดิทัศน์นี้ทำให้เกิดความเข้าใจต่อวิชาที่เรียนมากที่สุด ( = 5.00, S.D.= 0.00)

References

กระทรวงศึกษาธิการ. (2551). หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551. สืบค้นจาก http://www.thaischool.in.th.

การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV). (ม.ป.ป.).สืบค้นจาก http://www.dlthailand.com/kar-cadkar-suksa-thang-kil-phan-dawtheiym

ชุดาภัทร์ ยืนยง. (2561). การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามทฤษฎีการสร้างความรู้ โดยใช้เอกสารประกอบการเรียนเชิงบูรณาการด้วยบทเพลงและภาพ เรื่องภูมิลักษณ์รักษ์วิถีภาคใต้ เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการคิดวิเคราะห์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 (รายงานผลการวิจัย). นครศรีธรรมราช: โรงเรียนเทศบาลวัดเสาธงทอง.

ยุทธ์ ไกยวรรณ์ และกุสุมา ผลาพรม. (2553). พื้นฐานการวิจัย. กรุงเทพฯ: ศูนย์สื่อเสริมกรุงเทพ.

ศุทธนุช ผาสุข. (2558). การพัฒนาสื่อวีดิทัศน์ เรื่อง อาณาจักรสุโขทัย กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม: ประวัติศาสตร์ ชั้นมัธยาศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม. (ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา, มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา).

สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา. (2551). ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์แห่งประเทศไทยจำกัด.

อดิศักดิ์ โคตรชุม. (2562, กรกฎาคม - ธันวาคม). การพัฒนาสื่อวีดิทัศน์ เพื่อประกอบการเรียนรู้รายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง การจัดและตกแต่งสวน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2. วารสารโครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ, 5(2), 67 - 76.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2022-12-21