วิเคราะห์คำพังเพยชาวบ้านที่ปรากฏในบทเพลงฉ่อยของพ่อสุชิน ทวีเขตต์

ผู้แต่ง

  • ศราวุธ สุดงูเหลือม นักวิชาการอิสระ

คำสำคัญ:

คำพังเพยชาวบ้าน , เพลงฉ่อย , พ่อสุชิน ทวีเขตต์

บทคัดย่อ

บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์คำพังเพยชาวบ้านที่ปรากฏในบทเพลงฉ่อยของพ่อสุชิน ทวีเขตต์ ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลตามกรอบการวิเคราะห์คำพังเพย 2 ประเด็น ได้แก่  1) วิเคราะห์ความหมายของสำนวนคำพังเพยชาวบ้านที่ปรากฏในบทเพลงฉ่อยของพ่อสุชิน ทวีเขตต์ และ 2) เปรียบเทียบสำนวนคำพังเพยชาวบ้านกับสำนวนคำพังเพยฉบับมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่าบทเพลงฉ่อยของพ่อสุชิน ทวีเขตต์ ปรากฏสำนวนคำพังเพยชาวบ้าน จำนวน 19 สำนวน เมื่อเปรียบเทียบสำนวนคำพังเพยชาวบ้านกับสำนวนคำพังเพยฉบับมาตรฐาน ปรากฏสำนวนคำพังเพยชาวบ้านที่เหมือนกับสำนวนคำพังเพยฉบับมาตรฐาน สำนวนคำพังเพยชาวบ้าน   ที่ดัดแปลงมาจากสำนวนคำพังเพยฉบับมาตรฐาน สำนวนคำพังเพยชาวบ้านที่ประดิษฐ์ขึ้นแต่ เค้าสำนวนคำพังเพยฉบับมาตรฐาน และสำนวนคำพังเพยชาวบ้านที่ไม่ปรากฏในสำนวนคำพังเพยฉบับมาตรฐาน

References

ธนาคารกรุงเทพ. (2561). ศูนย์สังคีตศิลป์. สืบค้นจาก https://www.bangkokbank.com/th-TH/About-Us/Corporate-Social-Responsibility/Musical-Art-Center

บัวผัน สุพรรณยศ. (2535). วิเคราะห์เพลงอีแซวของจังหวัดสุพรรณบุรี. (วิทยานิพนธ์ ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาวิชาภาษาไทย, มหาวิทยาลัยศิลปากร).

บัวผัน สุพรรณยศ และคณะ. (2557). เพลงพื้นบ้านภาคกลาง (รายงานผลการวิจัย). กรุงเทพฯ: กระทรวงวัฒนธรรม.

ประเทือง คล้ายสุบรรณ์. (2522). ร้อยกรองชาวบ้าน. อยุธยา: คณะมนุษยศาสตร์

และสังคมศาสตร์ วิทยาลัยครูพระนครศรีอยุธยา.

ราชบัณฑิตยสถาน. (2556). พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2554 (พิมพ์ครั้งที่ 2). กรุงเทพฯ: นานมีบุ๊คพับลิเคชั่น.

ศราวุธ สุดงูเหลือม. (2562, กรกฎาคม - ธันวาคม). การใช้ถ้อยคำสังวาสในบทเพลงพื้นบ้านของแม่ประยูร ยมเยี่ยม. ศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต, 15(1), 87 - 102.

_______ . (2562). วิเคราะห์การใช้ถ้อยคำแบบกวีนิพนธ์ในบทเพลงพื้นบ้านของแม่ประยูร ยมเยี่ยม. (วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาวิชาภาษาไทย, มหาวิทยาลัยนเรศวร).

ศูนย์สังคีตศิลป์ ธนาคารกรุงเทพ. (2563). การแสดงของศูนย์สังคีตศิลป์ ธนาคารกรุงเทพ ครั้งที่ 301 “ชุมนุมพ่อเพลงทั่วภาคกลาง”. สืบค้นจาก https://www.youtube.com/ watch?v=vlyS62Mr0qU

_______ . (2563). การแสดงของศูนย์สังคีตศิลป์ ธนาคารกรุงเทพ ครั้งที่ 317 เพลงฉ่อยเมืองอุทัย คณะพ่อสุชิน ทวีเขตต์. สืบค้นจาก https://www.youtube.com/ watch?v=zjfKBtufWS4

สุกัญญา สุจฉายา. (2523). เพลงปฏิพากย์ : การศึกษาในเชิงวรรณคดีวิเคราะห์. (วิทยานิพนธ์ ปริญญาอักษรศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาวิชาภาษาไทย, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย).

เอกรัตน์ อุดมพร และสิทธโรจน์ วงษ์วิทยาเจริญพัฒนา. (2553). 2,000 สำนวนไทย. กรุงเทพฯ: พัฒนาศึกษา

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2022-12-21