บทบรรณาธิการวารสารอักษราพิบูล ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2565)

ผู้แต่ง

  • ภัครพล แสงเงิน สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

บทคัดย่อ

วารสารอักษราพิบูล ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน 2565) ที่ท่านเห็นอยู่นี้เป็นวารสาร วิชาการของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม วารสารที่มีเนื้อหาด้านมนุษยศาสตร์ โดยมุ่งสร้างเสริมความเข้มแข็งทางวิชาการสายมนุษยศาสตร์ซึ่งนับวันจะถูก “ลดทอน” และ “ละเลย” ความสำคัญและคุณค่าลงไปอย่างมาก โดยเนื้อหาของบทความที่ปรากฏในวารสารอักษราพิบูลฉบับนี้มีความเข้มข้นทางวิชาการและประกอบไปด้วยผู้เขียนทั้งในและภายนอกสถาบัน โดยบทความที่น่าสนใจ ดังนี้     

บทความวิชาการ เรื่อง “ดนตรีบรรยาย” ในวัฒนธรรมตะวันตก โดย ณัฏฐนิช นักปี่  และกมลธรรม เกื้อบุตร บทความวิจัย เรื่อง การศึกษาคำปรากฏร่วม (Collocation) Have Get Take และ Give ที่ปรากฏในข่าวโควิด 19 ในหนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษโดยใช้คลังข้อมูล โดย ธนางกูร ขำศรี และ ทิศากร  ไชยมงคล บทความวิจัย เรื่อง การศึกษากลวิธีการแปลชื่อเรื่องอานิเมะจากภาษาญี่ปุ่นเป็นภาษาไทย โดยวิเนศ จันทะวงษ์ศรี นรวัฒน์ ปานบรรจง สุพัฒน์ แจ่มจันทร์ และ ณัฏฐิรา ทับทิม บทความวิจัย เรื่อง การศึกษาปัญหาและความต้องการของนักเรียนที่มีต่อห้องสมุดโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี โดยปิยรัตน์ ทองดี  อาทิตยา สาริกา  และ ฟ้า วิไลขำ บทความวิจัย เรื่อง การศึกษาคำกริยาพ้องความหมายภาษาจีน โดยกาญจนาพร จู๊ดทรัพย์ และ กัณธิมา เป็งดิบ บทความวิจัย เรื่อง  กลวิธีการเรียนรู้คำศัพท์  เพื่อพัฒนาทักษะการจำเรื่องคำอุปสรรคและคำปัจจัยผ่านวีดิทัศน์ของนักศึกษาสาขาภาษาอังกฤษชั้นปีที่ 4 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม โดยนันท์นภัส พิชยะศุภนันท์ สุกฤตา สิทธิวรากร หทัยรัตน์ นิระชน  และ ปทุมพร บุญชุม บทความวิจัย เรื่อง การศึกษาความพร้อมในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษแบบพึ่งพาตนเอง ของนิสิตคณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยยุดารัตน์ คำแก้ว  สุภิสร์สรา บุญชู และสำราญ มีแจ้ง  และ ชยุดา เกิดเที่ยงบทความวิจัย เรื่อง คำเหมือน (Synonym) ภาษาอังกฤษที่ปรากฏในข่าวสถานการณ์โควิด 19 ของหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ และเดอะเนชั่นออนไลน์ โดยนิตยา อ่อนละมูล เบญจมาภรณ์ บุญขันธ์ และ ณัฐกานต์ เส็งชื่น และบทปริทัศน์หนังสือ เรื่อง สองทศวรรษแห่ง “ตุลาคม” : พลวัตแห่งความ (ไม่) เปลี่ยนแปลง  โดยขวัญชนก นัยจรัญ

บทความวิจัยและบทความวิชาการทั้งหมดล้วนผ่านการประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิจากหลากหลายสถาบันจำนวน 3 ท่านต่อบทความตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2564 ทำให้เนื้อหาในวารสารอักษราพิบูลนี้เต็มไปด้วยความเข้มข้นทางวิชาการเพิ่มมากยิ่งขึ้นไปอีก

วารสารอักษราพิบูล ขอขอบพระคุณผู้เขียนและผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นกลไกสำคัญที่ช่วยให้เกิดการพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านมนุษยศาสตร์ อันเป็นองค์ความรู้สำคัญที่ใช้ในการเรียนรู้ชีวิตมนุษย์ และขอเรียนเชิญผู้ที่สนใจและรักที่จะรังสรรค์ผลงานวิชาการในทางมนุษยศาสตร์ วารสารอักษราพิบูลขอเป็นหนึ่งในตัวเลือกของท่านที่จะรับผลงานด้านมนุษยศาสตร์เพื่อตีพิมพ์เผยแพร่สร้างสรรค์องค์ความรู้ทางด้านมนุษยศาสตร์ให้กว้างขวางไปยิ่งขึ้นอีก

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2022-06-23