“ดนตรีบรรยาย” ในวัฒนธรรมตะวันตก

ผู้แต่ง

  • ณัฏฐนิช นักปี่ ภาควิชาดนตรี คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
  • กมลธรรม เกื้อบุตร สาขาวิชาดนตรีสากล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

คำสำคัญ:

ดนตรีบรรยาย , วัฒนธรรมตะวันตก , ดนตรีตะวันตก

บทคัดย่อ

การจัดแบ่งประเภทดนตรีในวัฒนธรรมตะวันตกช่วงยุคโรแมนติกสามารถแบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ ดนตรีพิสุทธิ์ (absolute music) และดนตรีบรรยาย (program music) ในบทความวิชาการฉบับนี้นำเสนอเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับดนตรีบรรยาย ซึ่งเป็นบทประพันธ์ที่ใช้ดนตรีบรรยายความ หรือพรรณนาความถึงเหตุการณ์ สถานที่ การแสดงออกทางอารมณ์ รวมถึงการเลียนแบบเสียงต่าง ๆ จากตามเรื่องราวหรือเหตุการณ์ที่ผู้ประพันธ์ต้องการนำเสนอ แบ่งเป็น 4 ชนิด คือ  1) โปรแกรมซิมโฟนี (program symphony) 2) ดรามาติกโอเวอร์เชอร์ (dramatic overture) 3) คอนเสิร์ตโอเวอร์เชอร์ (concert cverture)  และ 4) ซิมโฟนิคโพเอ็ม (symphonic poem) ดนตรีบรรยายเปรียบเสมือนบทบันทึกทางประวัติศาสตร์ นักประพันธ์เพลงต้องตระหนักถึง ผลสะท้อนที่อาจเกิดขึ้นตามมาจากผลงานเหล่านั้น และสร้างสรรค์บทเพลงเพื่อทำหน้าที่รับใช้มวลมนุษย์ตามบทบาทหน้าที่ของดนตรีต่อไป

References

กมลธรรม เกื้อบุตร. (2561). ประวัติดนตรีตะวันตก. พิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.

ณรงค์ชัย ปิฎกรัชต์. (2561). เพลงตับเรื่อง หมูป่า ขุนน้ำนางนอน. ใน การสัมมนาทางวิชาการ ดนตรีไทยสร้างสรรค์, คณะดนตรีและการแสดง. ชลบุรี: มหาวิทยาลัยบูรพา.

ณัชชา พันธุ์เจริญ. (2552). พจนานุกรมศัพท์ดุริยางคศิลป์ (พิมพ์ครั้งที่ 3). กรุงเทพฯ: เกศกะรัต.

สำนักงานราชบัณฑิตยสภา. (2561). พจนานุกรมศัพท์ดนตรีสากล ฉบับราชบัณฑิตสภา. กรุงเทพฯ: ศรีเมืองการพิมพ์.

Bonds, M. E. (2013). A history of music in Western culture (4th ed.). New Jersey: Pearson Education.

Burkholder, J. P., Grout, D. J. & Palisca, C. V. (2010). A history of Western music (8th ed.). New York: W.W. Norton & Company.

Petrucci Music Library. (n.d.). 1812 Overture, Op.49. Retrieved from https://imslp.org/wiki/1812_Overture,_Op.49_(Tchaikovsky,_Pyotr)

Petrucci Music Library. (n.d.). Faust Symphony, S.108. Retrieved from https://imslp.org/wiki/Faust_Symphony,_S.108_(Liszt,_Franz)

Petrucci Music Library. (n.d.). Guillaume Tell. Retrieved from https://imslp.org/ wiki/Guillaume_Tell_(Rossini%2C_Gioacchino)

Petrucci Music Library. (n.d.). Night on Bald Mountain. Retrieved from https://imslp.org/wiki/Night_on_Bald_Mountain_ (Mussorgsky%2C_Modest)

Spasi, Gospodi, lyudi Tvoya (O Lord, Save Thy People). (2020). Retrieved from https://musescore.com/user/60868/scores/6399734

Wright, C. (2008). Listening to Music (3rd ed.). California: Schirmer Cengage Learning.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2022-06-23