บทบรรณาธิการ

ผู้แต่ง

  • ภัครพล แสงเงิน

บทคัดย่อ

วารสารอักษราพิบูล ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน 2564) ที่ท่านเห็นอยู่นี้เป็นวารสารวิชาการของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม วารสารที่มีเนื้อหาด้านมนุษยศาสตร์ โดยมุ่งสร้างเสริมความเข้มแข็งทางวิชาการสายมนุษยศาสตร์ซึ่งนับวันจะถูก “ลดทอน” และ “ละเลย” ความสําคัญและคุณค่าลงไปอย่างมาก โดยเนื้อหาของบทความที่ปรากฏในวารสารอักษราพิบูลฉบับนี้มีความเข้มข้นทางวิชาการและประกอบไปด้วยผู้เขียนทั้งในและภายนอกสถาบัน โดยบทความที่น่าสนใจ ดังนี้เรื่องจากปก โดยปฐมพงษ์ สุขเล็ก กล่าวถึงจิตรกรรมพระราชประวัติสมเด็จพระนเรศวร
มหาราช “หลั่งน้ําทักษิโณทกประกาศอิสรภาพ”ภายในพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดพิษณุโลก จารึกซับจําปา 2 ไม่ได้ชํารุดมากอย่างที่คิด : ข้อเสนอใหม่เรื่องฉันทลักษณ์ คําอ่านคําแปล และคําศัพท์ว่า “เศาทฺโธทนิ” โดยพระมหากวีศักดิ์ วาปีกุลเศรษฐ์ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วรรณคดีไทย เรื่อง สามัคคีเภทคําฉันท์สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิคจิ๊กซอว์ โดยสุวกุล นาคสุขมูล และ ทรงภพ ขุนมธุรส ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวรรณคดีไทย เรื่อง ลิลิตตะเลงพ่าย ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคการคิดแบบหมวกหกใบ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยภัทราวรรณ ผาเจริญ และ ทรงภพ ขุนมธุรส ความสําคัญของซุ้มเรือนแก้วหลวงพ่อพระพุทธชินราช โดยศราวุธ สุดงูเหลือม กลวิธีการสร้างอารมณ์ขันในนิทานก้อมพื้นบ้านอีสานช่องยูทูบ THAI TALE โดยธีรพงศ์มีโภค และบทปริทัศน์หนังสือเรื่อง มอง “หุบผาราชินี” ผ่านมุมมองสตรีนิยม โดยขวัญชนก นัยจรัญ
บทความทั้งหมดล้วนผ่านการประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภายในและนอกสถาบันที่หลากหลายจํานวน 3 ท่านต่อบทความตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2564 ทําให้เนื้อหาในวารสารอักษราพิบูลนี้เต็มไปด้วยความเข้มข้นทางวิชาการเพิ่มมากยิ่งขึ้นไปอีกวารสารอักษราพิบูลขอขอบพระคุณผู้เขียนและผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นกลไกสําคัญที่ช่วยให้เกิด
การพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านมนุษยศาสตร์ อันเป็นองค์ความรู้สําคัญที่ใช้ในการเรียนรู้ชีวิตมนุษย์และขอเรียนเชิญผู้ที่สนใจและรักที่จะรังสรรค์ผลงานวิชาการในทางมนุษยศาสตร์ วารสารอักษราพิบูลขอเป็นหนึ่งในตัวเลือกของท่านที่จะรับผลงานด้านมนุษยศาสตร์เพื่อตีพิมพ์เผยแพร่สร้างสรรค์องค์ความรู้ทางด้านมนุษยศาสตร์ให้กว้างขวางไปยิ่งขึ้นอีก

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2022-03-24