จิตรกรรมพระราชประวัติสมเด็จพระนเรศวรมหาราช “หลั่งน้ำทักษิโณทกประกาศอิสรภาพ” ภายในพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร จังหวัดพิษณุโลก

ผู้แต่ง

  • ปฐมพงษ์ สุขเล็ก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

References

ปฐมพงษ์ สุขเล็ก. (2559, กันยายน). สิ่งของพุทธบูชาพระพุทธชินราชในเอกสารประวัติศาสตร์: วัตถุพยานแห่งความศรัทธา. ศิลปวัฒนธรรม, 37(11), น. 147-167.

พระราชพงศาวดารกรุงเก่า ฉบับหลวงประเสริฐอักษรนิติ์ และพระราชพงศาวดาร ฉบับพระ ราชหัตถเลขา เล่ม 1. (2544). [ม.ป.ท.: ม.ป.พ.]

โสภณธรรมวิภัช, พระครู และคณะ. (2550). พระพุทธชินราช วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ จังหวัด พิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก. พิมพ์ครั้งที่ 3. กรุงเทพฯ: บางกอกสาส์น.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2022-03-24