จิตรกรรมทศชาติชาดกจากหนังสือมาลัยสูตรฉบับวัดราชบูรณะ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

  • ภัครพล แสงเงิน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

Downloads

Download data is not yet available.

เอกสารอ้างอิง

กรมศิลปากร. (2545). วรรณกรรมสมัยอยุธยา เล่ม 3. กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร.

พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต). (2551). พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลศัพท์. พิมพ์ครั้งที่ 12. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.

หนังสือมาลัยสูตรฉบับวัดราชบูรณะ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก. (ม.ป.ป). เอกสาร จากวัดราชบูรณะ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก.

เผยแพร่แล้ว
2020-12-02
การอ้างอิงบทความ
ประเภทบทความ
เรื่องจากปก