หนังสือมาลัยสูตร เอกสารจากสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

ผู้แต่ง

  • ภัครพล แสงเงิน สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

References

ภัครพล แสงเงิน. (2559). จากอวสานถึงเริ่มใหม่: ยุคพระศรีอาริยเมตไตรยในไตรภูมิฉบับหอสมุด แห่งชาติกรุงปารีส. วารสารไทยศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฉบับที่ 2 ปีที่ 12 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2559) หน้า 1-15.

สุพจน์ พฤกษะวัน. (2526). บัญชีรายชื่อสมุดข่อยใบลานจังหวัดพิษณุโลกที่ถ่ายทำไมโครฟิล์ม. พิษณุโลก: โครงการสำรวจสมุดข่อยใบลานจังหวัดพิษณุโลก ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม วิทยาลัย ครูพิบูลสงคราม พิษณุโลก.

หนังสือมาลัยสูตรฉบับนายเส็งและนางขำ. (2425). เอกสารจากสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัย ราชภัฏพิบูลสงคราม เลขที่ พส.ข.0201. พิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2020-06-29