การศึกษารูปแบบการพัฒนาสมรรถนะการโค้ชและ การจัดการเรียนรู้ของครู ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดทักษะ การคิดแก้ปัญหา

Main Article Content

มยุรี เจริญศิริ

บทคัดย่อ

การนิเทศการสอน เป็นกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือสนับสนุนให้ครูปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอน ที่สร้างความเจริญก้าวหน้าให้กับนักเรียน โดยเน้นความเป็นประชาธิปไตย ความร่วมมือ การสร้าง ขวัญกำลังใจ และการมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีร่วมกัน การนิเทศการสอนแบบพี่เลี้ยง (Mentoring) เป็นการให้ผู้ที่มีความรู้ความสามารถ หรือเป็นที่ยอมรับ หรือผู้บริหารในหน่วยงานเป็นผู้ให้คำปรึกษา และแนะนำช่วยเหลือรุ่นน้องหรือผู้ที่มีความสามารถในระดับต่ำกว่า (Mentee) ในเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อการทำงานเพื่อพัฒนาให้มีศักยภาพสูงขึ้น โดย Mentor จะเป็นแม่แบบ และเป็นผู้สอนงานให้ Mentee รวมทั้งให้กำลังใจ สนับสนุนและให้ความช่วยเหลือ โดยให้โอกาสหรือเวทีที่จะแสดงผลงาน แสดงฝีมือ และความสามารถในการทำงานการนิเทศแบบให้คำชี้แนะ (Coaching) คือการช่วยเหลือ แนะนำ จากเพื่อนครูในโรงเรียนเพื่อการพัฒนาประสิทภาพด้านการเรียนการสอน และงานอื่นๆ ของครูให้ดียิ่งขึ้น ผ่านการปรึกษาหารือ พูดคุยซึ่งกันและกันการโค้ชเป็นบทบาทของครูผู้สอนยุคใหม่ที่จะช่วยพัฒนาการจัดการจัดการเรียนการสอนอันเป็นวิชาชีพของตนเองให้ก้าวหน้าและพัฒนายิ่งขึ้น

 

The Study of Development Model of Teacher’s Coaching and Teaching to Enhance Problem Solving Skills in Learners

Instructional Supervision Activities to support teachers and improve teaching and learning development. By emphasizing the democratic partnership to build morale and have a good relationship together. Supervision teaching mentor (Mentoring) is that those who are competent or acceptable or executive agency as a consultant. Advisor Advice and help the younger generation who have the ability to lower levels (Mentee) in a matter that would benefit the work to develop the potential rise. Mentor is a mother and a coach to Mentee including encouraging. Support and assistance provide an opportunity to showcase craft shows and the ability to work. Supervision and guidance (Coaching) is to help guide the teachers in the school to develop teaching and other work of the teachers better by consultation talking to each other .The coach’s role is to help new teachers develop teaching as a profession, manage their own progress.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

ประเภทบทความ
บทความวิชาการ (Articles)