กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การศึกษารูปแบบการพัฒนาสมรรถนะการโค้ชและ การจัดการเรียนรู้ของครู ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดทักษะ การคิดแก้ปัญหา ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF