การสอนประวัติศาสตร์ เพื่อเสริมสร้างทักษะการคิด อย่างมีวิจารณญาณ

Main Article Content

เพ็ญพนอ พ่วงแพ
ศศิพัชร จำปา

บทคัดย่อ

การสอนประวัติศาสตร์เพื่อเสริมสร้างทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจถึง ความเป็นเหตุเป็นผลในสังคมมนุษย์รู้จักคิดอย่างมีวิจารณญาณ รู้จักใช้เหตุผลในการวิเคราะห์ และตัดสินใจ โดยรู้จักนำเอาเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์มาเปรียบเทียบกับเหตุการณ์ในปัจจุบันแล้วทำการวิเคราะห์เหตุ ที่มา และผลที่เกิดเพื่อนำไปสู่การวางแผนอย่างรอบคอบสำหรับอนาคตต่อไปรวมทั้งสามารถนำความรู้ และทักษะที่ได้มาประยุกต์ใช้ในชีวิตได้อย่างกลมกลืน ผู้สอนจำเป็นต้องมีเทคนิคการสอน และจัดกิจกรรม ที่หลากหลายปรับเปลี่ยนไปตามเนื้อหาสาระ เพื่อฝึกทักษะการคิดในรูปแบบต่างๆ เน้นให้นักเรียนรู้จักคิด อย่างมีวิจารณญาณ มีเหตุผล เพื่อช่วยให้ผู้เรียนเป็น ผู้มีปัญญา พัฒนาความสามารถในการเรียนรู้ตลอดชีวิต อย่างต่อเนื่องในสถานการณ์ที่โลก มีการเปลี่ยนแปลงสู่ยุคสารสนเทศ บทความนี้จึงมุ่งนำเสนอ กระบวนการ แนวคิด แนวการสอนประวัติศาสตร์ เพื่อให้เกิดการคิดอย่างมีวิจารณญาณ

 

Teaching History for Enhancing Critical Thinking Skill

Historical teaching for enhancing critical thinking skill, for reasonable understanding of learner to critical thinking in nowadays, for reasonable to decision making and analysis by using historical events to comparison among present’s events, cause and effects ’s analysis for future carefully planning, including be able to bring knowledge and skill for application. Teacher have to use instructional techniques and various activities management and subject matter’s modification for many types of thinking’s skills practice, focus critical thinking for learner and reasoning for cognitive supporting to learner for dynamic life long learning in information’s changing in nowadays. This journal’s emphasize to present process, concepts, historical ’s instructional guideline for critical thinking.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

ประเภทบทความ
บทความวิชาการ (Articles)