กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การสอนประวัติศาสตร์ เพื่อเสริมสร้างทักษะการคิด อย่างมีวิจารณญาณ ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF