การศึกษาแนวทางการจัดการเรียนรู้ตามแนวการสร้างความรู้ใหม่โดยใช้เกมการศึกษา

Main Article Content

เอกสิทธิ์ ชนินทรภูมิ

บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการศึกษาแนวทางการจัดการเรียนรู้ตามแนวการสร้างความรู้ใหม่โดยใช้เกมการศึกษา เป็นการดำเนินการศึกษา โดยศึกษาแนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง สังเคราะห์เอกสารและงานวิจัย เพื่อสังเคราะห์แนวทางการจัดการเรียนรู้ภายใต้ทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง โดยใช้เกมการศึกษา พบว่าควรมีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เป็นเกมที่มีลักษณะการเล่นเพื่อการเรียนรู้ “Play to Learning” มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ในขณะหรือหลังจากการเล่นเกมเกิดการเรียนไปด้วยและสนุกไปด้วยพร้อมกัน ทำให้ผู้เรียนมีความรู้อย่างมีความหมาย ได้รับประสบการณ์ตรงและเป็นการพัฒนากระบวนการคิดของผู้เรียนโดยที่ผู้เรียนไม่รู้ตัว โดยสอดแทรกเนื้อหาลงในเกม ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้และลงมือฝึกปฏิบัติการเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยในขณะที่ลงมือเล่นผู้เรียนจะได้รับทักษะและความรู้จากเนื้อหาบทเรียนในขณะที่เล่นเกม เกมมักมีสถานการณ์จำลองเพื่อดึงดูดความสนใจของผู้เรียนเพื่อให้ผู้เรียนรู้สึกท้าทายและอยากจะเล่นเกมต่อไป

 

The Study Guidelines for Learning Theory to Constructivism using Educational Games

This study aimed to study the learning theory to Constructivism using educational games. The study was conducted the concept study. Theories research , synthesis papers and synthetic approach to learning theory. Using educational games that there should be activities that focus on teaching the learners. The game looks to “Play to Learning” .The main objective is to allow the students to learn while playing the game or after the lessons and the fun together. The students have knowledge in a meaningful way. Get hands-on experience and a development process of the students by the students’ knowledge. Students inserting content into the game and practicing learning. Students will gain the skills and knowledge of lesson content while playing games. Simulation games tend to draw the attention of the students, so that students feel challenged and want to play the next game

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

ประเภทบทความ
บทความวิชาการ (Articles)