การเรียนรู้แบบร่วมมือและการเรียนรู้ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสท์เพื่อผู้เรียนในยุคดิจิทัล

Main Article Content

พัชรพร ศุภกิจ

บทคัดย่อ

กระแสการปรับเปลี่ยนทางสังคมที่เกิดขึ้นในศตวรรษที่ 21 ซึ่งเป็นยุคแห่งความเป็นโลกาภิวัตน์ ผนวกกับการพัฒนาของเทคโนโลยีอันทันสมัยในยุคดิจิทัล มีการเปลี่ยนแปลงวิวัฒนาการความก้าวหน้าของ ชีวิตในทุกๆ มิติเป็นไปอย่างรวดเร็วและรุนแรง การใช้งานสื่อสังคมออนไลน์ส่งผลต่อวิถีการดำรงชีพของคนใน สังคมอย่างทั่วถึง คนเราใช้เวลาส่วนใหญ่ในแต่ละวันไปกับกิจกรรมทางสื่อสังคมออนไลน์ ทำให้ระดับความ สนใจในการเรียนรู้ทางวิชาการ ความรับผิดชอบ การมีปฏิสัมพันธ์ ทักษะสื่อสาร และการทำงานร่วมกับผู้อื่น ลดน้อยลง จึงเป็นเหตุให้การจัดการศึกษาทุกระดับ โดยเฉพาะระดับอุดมศึกษา จำเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลง เพื่อพัฒนาให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจและสามารถเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามมาตรฐานการ เรียนรู้ที่คณะกรรมการอุดมศึกษากำหนด การเรียนรู้ตามแนวคิดทฤษฎี การเรียนรู้แบบร่วมมือ และการเรียนรู้ ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสท์ การเรียนรู้ทั้ง 2 แบบ จึงเป็นทางเลือกของการจัดการเรียนการสอน เพื่อให้ ผู้เรียนมีการเรียนรู้ที่เหมาะกับยุคดิจิทัล ตามแนวคิดที่มาจากการวิจัยของกลุ่ม Partnership for the 21st Century Skills ที่เป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางในวงการการศึกษา คือ ผู้เรียนจะต้องมีความรู้ความเข้าใจ ทักษะและเจตคติ ตามหลักการทางวิชาการ ได้แก่ ทักษะชีวิตและทักษะอาชีพ ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม และทักษะด้านข้อมูล สื่อและเทคโนโลยี

 

Collaborative Learning and Constructivist Learning for Learners in the Digital Age

In the 21st century, the trend of social change combining the globalization and the technology development of the digital age has advanced the living progress of every dimension rapidly and severely. The social media use has influenced widely on lifestyle of people in society. People spend most of their daily lifetime for online social media activities. It decreases their academic attention, responsibility, interaction, communication skills and working collaboration. Accordingly, all level of education, especially the Higher Education, should adjust to effectively develop the students to have the knowledge, understanding and learning abilities as conform to the standard learning outcomes of higher education commission. Collaborative Learning and Constructivist Learning both are alternatives for learning activities suitable to the digital age. They conform to the research concept of Partnership for the 21st Century Skills, which widely accepted in educational affair, the core academic subjects including life and career skills, learning and innovation skills and data, media and technology skills.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

ประเภทบทความ
บทความวิชาการ (Articles)