กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การเรียนรู้แบบร่วมมือและการเรียนรู้ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสท์เพื่อผู้เรียนในยุคดิจิทัล ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF