ผลการสอนสะท้อนคิดต่อความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณและ การปฏิบัติการพยาบาลด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ของนักศึกษาพยาบาล

Main Article Content

ประไพ กิตติบุญถวัลย์
เกศแก้ว สอนดี
ผุสดี ก่อเจดีย์
ภูวสิทธิ์ สิงห์ประไพ

บทคัดย่อ

การศึกษานี้เป็นวิจัยกึ่งทดลอง มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของการสอนสะท้อนคิดต่อความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณและการปฏิบัติการพยาบาลด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ของนักศึกษาพยาบาล  ประชากรเป็นนักศึกษาพยาบาล  จำนวน 108 คน ใช้ประชากรทั้งหมดเป็นกลุ่มตัวอย่างโดยแบ่งนักศึกษาเป็นกลุ่มย่อยคละผลการเรียนเฉลี่ย แล้วจับฉลากเป็นกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม กลุ่มทดลองใช้การสอนสะท้อนคิดโดยประยุกต์ใช้แนวคำถามสะท้อนคิด ส่วนกลุ่มควบคุมใช้การสอนที่เน้นการนำความรู้สู่การปฏิบัติ  เครื่องมือในการวิจัยเป็นแบบวัดความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และแบบประเมินการปฏิบัติการพยาบาลด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นโดยผ่านการพิจารณาความตรงเชิงเนื้อหาจากผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน หาความเชื่อมั่นโดยใช้สัมประสิทธิ์แอลฟ่า มีค่าความเชื่อมั่น = 0.91 วิเคราะห์ข้อมูลใช้ independent t-test และ paired t-test


ผลการวิจัยพบว่า ความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณของกลุ่มทดลองสูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05  และคะแนนเฉลี่ยการปฏิบัติการพยาบาลด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ของกลุ่มทดลองสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05  จากผลการวิจัยนี้ผู้สอนสามารถนำการสอนสะท้อนคิดไปเสริมสร้างความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และการปฏิบัติการพยาบาลด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ สำหรับนักศึกษาพยาบาล

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

ประเภทบทความ
บทความวิจัย (Research Articles)