Return to Article Details ผลการสอนสะท้อนคิดต่อความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณและ การปฏิบัติการพยาบาลด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ของนักศึกษาพยาบาล Download Download PDF