“อาจารย์... ตัวชี้วัดสำคัญในการประกันคุณภาพการศึกษา”

Main Article Content

SIWAPORN YODSONGTRAKUL

บทคัดย่อ

บทคัดย่อ


                อาจารย์เป็นปัจจัยป้อนที่สำคัญของการผลิตบัณฑิต และเป็นกลไกที่สำคัญในการประกันคุณภาพการศึกษาซึ่งสถาบันอุดมศึกษาทุกแห่งต้องจัดให้มีการประกันคุณภาพการศึกษา ตัวชี้วัดการประกันคุณภาพที่เกี่ยวข้องกับอาจารย์เป็นการดำเนินงานเพื่อให้ได้อาจารย์ที่มีคุณสมบัติทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพที่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากำหนด โดยอาจารย์จะต้องมีความรู้ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญทางสาขาที่เหมาะสมกับการผลิตบัณฑิตออกมาสู่สังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องตามเจตนารมณ์แห่งพระราชบัญญัติการศึกษา พ.ศ. 2542 ที่ระบุไว้ว่าการประกันคุณภาพ คือ การพัฒนาคุณภาพของการบริหารจัดการและดำเนินกิจกรรมตามภารกิจของสถานศึกษาทุกระดับเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างต่อเนื่องและสร้างความมั่นใจให้ผู้รับบริการทางการศึกษา ดังนั้น หน่วยงานต้นสังกัดทุกระดับควรให้ความสำคัญกับการส่งเสริมการพัฒนาอาจารย์ และเปิดโอกาสให้มีการพัฒนาตนเองอย่างเต็มศักยภาพเพื่อให้ได้อาจารย์ที่เป็นต้นทุนที่ดีที่สุดในการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพต่อไป


 

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

ประเภทบทความ
บทความวิชาการ (Articles)