ความคิดเห็นของนักศึกษาต่อระบบการลงทะเบียนออนไลน์บน SKY System วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล

ผู้แต่ง

  • Randa Rujichinnawong วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล

คำสำคัญ:

ระบบลงทะเบียนออนไลน์บน SKY System

บทคัดย่อ

              การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาต่อระบบลงทะเบียนออนไลน์บน SKYS System 5 ด้าน คือ 1) ด้านความเป็นมิตรกับผู้ใช้งาน 2) ด้านความเร็วและความเสถียรของระบบ 3) ด้านความถูกต้องของข้อมูล 4) ด้านฟังก์ชั่นการใช้งาน และ 5) ด้านสิ่งอำนวยความสะดวกของงานเทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้เป็นนักศึกษาของวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา 2562-2563 จำนวน 420 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา คือ แบบสอบถามออนไลน์ สถิติที่ใช้ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที และการวิเคราะห์ความแปรปรวน ผลการศึกษาพบว่า นักศึกษาเห็นด้วยต่อระบบโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง แต่เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า นักศึกษาเห็นด้วยต่อระบบด้านความถูกต้องของข้อมูลในระดับมาก โดยเห็นว่าระบบมีการประมวลผลและการแสดงผลที่ผิดพลาด มีการสะกดคำผิด และระบบมีข้อมูลที่ผิดพลาดในระดับมาก และนักศึกษามีความเห็นต่อระบบด้านฟังก์ชั่นการใช้งานในระดับปานกลาง โดยนักศึกษาเห็นด้วยในระดับมากเรื่องระบบการเข้ารอคิวรายวิชาที่เต็มไม่มีประสิทธิภาพ ส่วนความเห็นของนักศึกษาต่อระบบด้านสิ่งอำนวยความสะดวกของงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านความเป็นมิตรกับผู้ใช้งาน และด้านความเร็วและความเสถียรของระบบอยู่ในระดับปานกลาง   ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบโดยจำแนกตามปัจจัยพื้นฐานส่วนบุคคลพบว่านักศึกษาชายและหญิงมีความเห็นไม่แตกต่างกันต่อระบบในทุกด้าน แต่นักศึกษาแต่ละชั้นปี และนักศึกษาแต่ละหลักสูตรมีความคิดเห็นต่อระบบแตกต่างในด้านความถูกต้องของข้อมูล นอกจากนี้นักศึกษาแต่ละชั้นปียังมีความเห็นแตกต่างกันด้านความเป็นมิตรกับผู้ใช้งาน ซึ่งผลที่ได้จากการศึกษาจะนำเสนอต่อผู้บริหารและส่วนงานที่รับผิดชอบดูแลระบบ เพื่อนำไปปรับปรุงและพัฒนาระบบให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น

Downloads

Download data is not yet available.

References

Kawin Mongkolprapa. (2015). Student opinions towards the problems of online registration
system via OASIS. Nakorn Pathom: Mahidol University International College.
Kitty Pooh: Pos Torsrijaroen. Editor (2010). Let’s know how to use and Enjoy the Facebook.
Bangkok: Kitty Group Press.
Ronnachai Kongsakon. (2006). Customer Satisfaction Guide. Brainnix Books Press.
Bangkok.
Udomrat Tivasub et al (2006). The survey on the satisfaction of OASIS System Users.
Nakorn Pathom: Mahidol University International College.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2021-02-16