ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการเลือกวิธีคุมกำเนิดในนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ของมหาวิทยาลัยรัฐ

  • ณัฐดนัย โมรากุล หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • รณภูมิ สามัคคีคารมย์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • ปฐมพงศ์ สมคง คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • กฤติน อินคำปัน หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • ธัญชนก สวนสอน คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • ชุติมณฑน์ กินนร คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • สิริมา มงคลสัมฤทธิ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
คำสำคัญ: การคุมกำเนิด, ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการเลือกวิธีคุมกำเนิด, นักศึกษาระดับปริญญาตรี

บทคัดย่อ

การวิจัยโดยใช้วิธีวิทยาผสมผสานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการใช้วิธีคุมกำเนิดและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการเลือกวิธีคุมกำเนิดในนักศึกษาระดับปริญญาตรี ของรัฐแห่งหนึ่งในภาคกลาง กลุ่มตัวอย่างคือ นักศึกษาระดับปริญญาตรี จำนวน 417 คน แบ่งเป็นเพศกำเนิดชาย 154 คน (ร้อยละ  36.93) และเพศกำเนิดหญิง 263 คน (ร้อยละ 63.07) เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามออนไลน์และการสัมภาษณ์เชิงลึกทางโทรศัพท์ วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณโดยใช้สถิติพรรณนา ทดสอบไคสแควร์ และวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพด้วยวิธีการวิเคราะห์เนื้อหา

            ผลการศึกษาพบว่า วิธีการคุมกำเนิดที่นักศึกษาส่วนใหญ่เลือกมากที่สุดคือ การใช้ถุงยางอนามัยชาย (ร้อยละ 90.4) การงดการมีเพศสัมพันธ์ (ร้อยละ 58.7) กินยาเม็ดคุมกำเนิด (ร้อยละ 57.2) กินยาคุมฉุกเฉิน (ร้อยละ 36.6) และการหลั่งน้ำอสุจินอกช่องคลอด (ร้อยละ 32) ตามลำดับ ส่วนปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการเลือกวิธีคุมกำเนิด พบว่า สถานะสัมพันธ์มีความสัมพันธ์ต่อวิธีคุมกำเนิดแบบธรรมชาติ P-value = 0.014 และประสบการณ์การมีเพศสัมพันธ์มีความสัมพันธ์ต่อวิธีการเลือกวิธีคุมกำเนิดทั้งแบบธรรมชาติ แบบฮอร์โมน และแบบถาวร P-value = 0.001, 0.020 และ 0.021 ตามลำดับ นอกจากนี้ข้อมูลเชิงคุณภาพยังพบปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการเลือกวิธีคุมกำเนิดเพิ่มเติม คือ ความปลอดภัยจากการใช้วิธีคุมกำเนิดและการป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ อิทธิพลของบุคคลรอบข้าง ความต้องการของคู่นอน การเข้าถึงผลิตภัณฑ์คุมกำเนิดได้สะดวก ราคาไม่แพง มีวิธีการใช้ง่าย และวิธีที่ตนเองถนัดจากประสบการณ์ที่เคยใช้

ดังนั้นการดำเนินงานเพื่อป้องกันการตั้งครรภ์ในกลุ่มนักศึกษาจึงต้องให้ความรู้และรณรงค์ในการคุมกำเนิดทั้งวิธีแบบธรรมชาติและฮอร์โมนควบคู่กันโดยเน้นที่ความสะดวก ราคาไม่แพง มีวิธีการใช้ง่าย โดยเฉพาะกลุ่มที่มีประสบการณ์การมีเพศสัมพันธ์ ทั้งเพศชายและเพศหญิง โดยใช้ประเด็นความปลอดภัยจากการใช้วิธีคุมกำเนิดและการป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เป็นใจความหลักในการให้ความรู้และรณรงค์ผ่านการมีส่วนร่วมจากบุคคลรอบข้าง

Downloads

Download data is not yet available.

เอกสารอ้างอิง

Jane E. Brody. (2018). Contraception for Teenagers. Retrieved from https://www.nytimes.com/2018/02/19/well/live/contraception-for-teenagers.html
Med Thai. (2017). การคุมกำเนิด : 34 วิธีการคุมกําเนิด & คุมกําเนิดแบบไหนดีที่สุด. Retrieved from https://medthai.com/การคุมกำเนิด/
Office of Adolescent Health. (2019). Trends in Teen Pregnancy and Childbearing. Retrieved from https://www.hhs.gov/ash/oah/adolescent-development/reproductive-health-and-teen-pregnancy/teen-pregnancy-and-childbearing/trends/index.html
United Nation New York. (2015). Birth Control Around The World. Retrieved from https://onlinedoctor.superdrug.com/birth-control-around-the-world/
กองอนามัยเจริญพันธุ์. (2551). คู่มือการให้บริการวางแผนครอบครัว สำหรับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข (Vol. 1): โรงพิมพ์องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก.
กองอนามัยเจริญพันธุ์ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข. (2550). การคุมกำเนิดสำหรับวัยรุ่น. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก.
กรมการปกครอง. (2561). รายงานสถิติข้อมูลการเกิดประจำปี พ.ศ.2561. Retrieved from https://stat.bora.dopa.go.th/stat/statnew/statTDD/views/showProvinceData.php
ชวนชม สกลธวัฒน์. (2540). การคุมกำเนิด (4 ed.). ขอนแก่น: ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
นฤมล ทาเทพ. (2555). ปัจจัยทำนายพฤติกรรมการคุมกำเนิดของนักเรียนอาชีวหญิงในเขตกรุงเทพมหานคร.
นฤมล ทาเทพและรัตน์ศิริ ทาโต. (2557). ปัจจัยทำนายพฤติกรรมการคุมกำเนิดของนักเรียนอาชีวศึกษาหญิงในเขตกรุงเทพมหานคร FACTORS PREDICTING CONTRACEPTIVE BEHAVIORS AMONG VOCATIONAL FEMALE STUDENTS IN BANGKOK. วารสาริทยาลัยพยาบาลบรมราชชนี กรุงเทพ, 30(2), 1-11.
รัตติยา ชูโชติ. (2561). กํารรณรงค์กํารคุมกำเนิดในวัยรุ่น: บทบาทพยาบาลยุค 4.0The Birth control Campaign in Adolescents: The Roles of Smart Nurse 4.0. วารสารพยาบาลทหารบก, 19, 42-52.
วฤษสพร ณัฐรุจิโรจน์. (2560). การขับเคลื่อนเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น Mobilizing Process for Teen Pregnancy Prevention. วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 20, 216-229.
อภิเชษฐ์ จำเนียรสุขและคณะ. (2560). ทัศนคติต่อการคุมกำเนิดของนักศึกษาหญิงมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง ในจังหวัดปทุมธานี. วารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์, 12(3), 79-90.
อุตม์ชญาน์ อินทเรืองและคณะ. (2558a). แบบจําลองเชิงสาเหตุพฤติกรรมการคุมกําเนิดของสตรีวัยรุ่น. วารสารการพยาบาลและการดูแลสุขภาพ, 33(4), 43-53.
อุตม์ชญาน์ อินทเรืองและคณะ. (2558b). ปัจจัยที่ส่งผลต่อความตั้งใจในการคุมกําเนิดของสตรีวัยรุ่นไทยที่ไม่มีประสบการณ์การมีเพศสัมพันธุ์ Factors Affecting Intention toward Contraceptive Use Among Sexually Inexperienced Thai Female Adolescents.
เผยแพร่แล้ว
2020-12-31
การอ้างอิงบทความ
ประเภทบทความ
บทความวิจัย