ความตั้งใจเชิงพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวที่มีต่อการท่องเที่ยววิถีเมืองจังหวัดขอนแก่น

  • Chaithawat Siribowonphitak
คำสำคัญ: ความตั้งใจเชิงพฤติกรรม, การท่องเที่ยววิถีเมือง, จังหวัดขอนแก่น

บทคัดย่อ

This study aimed to study the behavior of tourists towards tourism, the way of life of people in Khon Kaen, and study the behavioral intention of tourists towards tourism in urban areas. This study is based on 400 Thai tourists, who visited Khon Kaen use the selection method was sampling from the summary of urban tourists towards tourism, and analyzed with descriptive statistics and confirmed components (CFA). The results of this study found that the way of life of people in Khon Kaen the important issues that will be developed are 1) Tourist loyalty to travel to Khon Kaen 2) The proactive intention of Tourists towards tourism recommend tourist cities in Khon Kaen and nearby provinces 3) Behavioral intention of tourists towards tourism The way of Khon Kaen city way of life, the intention of returning to tourism which must accelerate the strategy so that Khon Kaen is the destination of Isan city tourism that has the identity under the expansion of the city at the same time.

Downloads

Download data is not yet available.

เอกสารอ้างอิง

Alexandru Ioan. (2014). Urban tourism between content and aspiration for urban development. Romania: Cuza University.
Ashworth, G.J. (1989). Urban tourism: an imbalance in attention. In C. Cooper (Ed.). Progress in tourism, recreation and hospitality management. (pp. 33-54). London: Belhaven.
Ashworth, G. & Page, S.J. (2011). Urban tourism research: Recent progress and current paradoxes. Tourism Management, 1-15.
Chen, C.F. & Tsai, D. (2007). How Destination Image and Evaluative Factors Affect Behavioral Intentions. Tourism Management, 28(2007), 1115-1122.
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย. (2559). Tourism Trend Talk. ใน Tourism Trend Talk. (หน้า 33-55). กรุงเทพฯ: การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย.
โกมล ดุมลักษณ์ และคณะ. (2558). บุพปัจจัยที่ส่งผลต่อความจงรักภักดีต่อจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต Antecedents affecting on tourists' destination loyalty of Phuket province. วารสารสมาคมนักวิจัย สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, 20(2), 81-93.
เทิดชาย ช่วยบำรุง. (2552). บทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนบนฐาน แนวคิด เศรษฐกิจพอเพียง. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา สถาบัน พระปกเกล้า.
พบพร โอทกานนท์และเยาวภา ปฐมศิริกุล. (2556). รูปแบบคุณภาพการบริการ ภาพลักษณ์แหล่งท่องเที่ยว และ ความพึง พอใจที่ส่งผลต่อความตั้งใจเชิงพฤติกรรมการท่องเที่ยวแบบพำนักระยะยาวของชาวยุโรป และอเมริกัน. วารสารธรรมศาสตร์, 32(1), 35-50.
นริศา คำแก่น. (2557). การสังเคราะห์งานวิจัยการท่องเที่ยวและทิศทางการวิจัยในอนาคต. กรุงเทพฯ: สนับสนุนโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.).
นันทขว้าง สิรสุนทร. (2559). New Urban Travelscape: ภูมิทัศน์ใหม่ของการท่องเที่ยวในเมือง. Tourism Trend Talk ครั้งที่ 2 (p. 22). กรุงเทพฯ : ศูนย์พัฒนาวิชาการด้านตลาดการท่องเที่ยว (TAT Academy) การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.).
เผือกผ่องภ., & บุญศิริแ. (2019). Tourism Component Factor Influencing the Tourists’ Revisit to Lumphaya Floating Market, Bang Len District, Nakorn Pathom Province. INTEGRATED SOCIAL SCIENCE JOURNAL, FACULTY OF SOCIAL SCIENCES AND HUMANITIES, MAHIDOL UNIVERSITY, 6(2), 132-154. Retrieved from https://so02.tci-thaijo.org/index.php/isshmu/article/view/228839
มิ่งสรรค์ ขาวสอาด. (2558). การพัฒนาเมืองในยุคการท่องเที่ยวแบบ lifestyle. กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) .
ราณี อิสิชัยกุล. (2557). การท่องเที่ยวเฉพาะทาง . In ร. อิสิชัยกุล, การท่องเที่ยวเฉพาะทาง (p. 7). กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช .
วิชัย ศรีขวัญ. (2558). สร้างแบรนด์ท่องเที่ยวหมดยุคตั้งสโลแกนยาวเหยียด. กรุงเทพฯ: GM Online.
อาทิตยา บัวศรีและสุภาดา ศิริเกตตา. (2558).ปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจและความภักดีต่อ
นักท่องเที่ยวในจังหวัดกาญจนบุรี. วารสารบริหารธุรกิจศรีนครินทรวิโรฒ, 6(1), 114-123.
สำนักงานจังหวัดขอนแก่น. (2559).ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดขอนแก่น 4 ปี (พ.ศ.2557-2560). ขอนแก่น: สำนักงานจังหวัดขอนแก่น กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดขอนแก่น.
สำนักเทศบาลนครขอนแก่น. (2559). โครงการจัดทำผลิตภัณฑ์มวลรวมเทศบาลนครขอนแก่น
(Gross Municipal Product: GMP). ขอนแก่น: สำนักเทศบาลนครขอนแก่น.
สำนักงานสถิติแห่งชาติ. (2560). รายงานสถิติจังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2560. กรุงเทพฯ:
สำนักงานสถิติแห่งชาติ.
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 ขอนแก่น. (2560). ขอนแก่นศูนย์กลางการพัฒนาอุตสาหกรรมใน
ภูมิภาค ตามแนวนโยบายของรัฐบาล เชื่อมโยงระหว่าง 5 ประเทศเป็นเมืองแห่ง MICE City. ขอนแก่น: สำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 ขอนแก่น.
เผยแพร่แล้ว
2020-12-31
การอ้างอิงบทความ
ประเภทบทความ
บทความวิจัย