The Relationship between Governance Based Organizational Culture and Organizational Effectiveness of Office of the Welfare Promotion Commission for Teachers and Educational Personnel

Authors

  • อารีรัตน์ ปานศุภวัชร
  • ดารุพัสตร์ ฤทธิมนตรี
  • พลอยชมพู กิตติกุลโชติวุฒิ

Keywords:

วัฒนธรรมองค์กรแบบธรรมาภิบาล ประสิทธิผลขององค์กร สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริม สวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา

Abstract

การวิจัยครั้งนี้มีจุดประสงค์ เพื่อทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมองค์กรแบบธรรมาภิบาลกับประสิทธิผลขององค์กรของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการ
และสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 87 คน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ การวิเคราะห์สหสัมพันธ์แบบพหุคูณ และการวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณ ผลการวิจัยพบว่า วัฒนธรรมองค์กรแบบธรรมาภิบาล ด้านการตอบสนองที่ทันการ ด้านความเสมอภาคและความเกี่ยวข้อง มีความสัมพันธ์และผลกระทบเชิงบวกกับประสิทธิผลขององค์กร ดังนั้น ผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา จึงควรให้ความสำคัญในการให้บริการสมาชิกและบุคคลที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นการให้ข้อมูลและ
สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ด้วยความรวดเร็ว เหมาะสม มุ่งเน้นให้มีการแก้ไขปัญหาได้อย่างทันท่วงทีและถูกต้อง พร้อมที่จะพัฒนาขั้นตอนในการให้บริการและสร้างความไว้วางใจและสร้างความเชื่อมั่นให้กับสมาชิกและบุคลากรทั้งภายในและภายนอก เพื่อให้องค์กรเกิดประสิทธิภาพและประสบผลสำเร็จได้อย่างยั่งยืนต่อไป

Downloads

Download data is not yet available.

References

กิจจา บานชื่น, กิจกา บานชื่น, กณิกนันต์ บานชื่น, และหริลักษณ์ บานชื่น. (2558). ธรรมาภิบาลเทคโนโลยีสารสนเทศในองค์กร.
กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น.

ขนิษฐา วิเศษชู. (2554). ผลกระทบของการตรวจสอบการปฏิบัติการที่มีต่อประสิทธิผลองค์กรของธุรกิจผลิตภัณฑ์คอนกรีตใน
ประเทศไทย. วิทยานิพนธ์ บช.ม. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.

จักรกฤษณ์ นรนิติผดุงการ และพงษ์เสถียร เหลืองอลงกต. (2559). การวิเคราะห์ประกอบเชิงยืนยันการบริหารงานตาม
หลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนตำบลนายายอาม อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี, วารสารด้านการบริหารรัฐกิจและ
บ้านเมือง, 5(1), 126-156.

ณัฐชา ภู่ระยับ. (2559). ผลกระทบของวัฒนธรรมธรรมาภิบาลที่มีต่อผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย. วิทยานิพนธ์ ศ.ม. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.

พินิจ ลิขิตวัฒนกิจ. (2556). ความสัมพันธ์ระหว่างการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษากับประสิทธิผลของสถาน
ศึกษา ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1. วิทยานิพนธ์ กศ.ม.
มหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี.

พิมลพรรณ ภูขมัง. (2556). ผลกระทบของการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบที่ดีที่มีต่อประสิทธิผลการดำเนินงานของ
สถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย. วิทยานิพนธ์ บช.ม. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.

มยุรี แสนสุข. (2560). ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษากับสุขภาพองค์กรของสถาน
ศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1. วิทยานิพนธ์ ค.ม. มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี.

รจนา ผาลลาพัง. (2558). ผลกระทบของการจัดทำงบประมาณแบบมีส่วนร่วมที่มีผลต่อการดำเนินงานของสถาบันอุดมศึกษาใน
ประเทศไทย. วิทยานิพนธ์ บช.ม. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.

รังสรรค์ มณีเล็ก,วรรณ์ดี แสงประทีปทอง, บุญศรี พรหมมาพันธุ์, บุญเชิด ภิญโญอนันตพงษ์, ทัศนีย์ ชาติไทย,
กัญจนา ลินทรัตนศิริกุล, กานดา พูนลาภทวี, ลัดดาวัลย์ เพชรโรจน์, พิศเพลิน เขียวหวาน, จินตนา ธนวิบูลย์ชัย,
ภาวิณี ศรีสุขวัฒนานันท์, สุจิตรา หังสพฤกษ์, นวลเสน่ห์ วงศ์เชิดธรรม, เบญจมาภรณ์ โหตรภวานนท์, สุพักตร์ พิบูลย์,
พิมพา สมใจ, และชาญวิทย์
เทียมบุญประเสริฐ. (2546). การพัฒนาเครื่องมือสำหรับการประเมินการศึกษา. นนทบุรี: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา. (2560). คู่มือสำนักงาน.
ค้นเมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2560, จาก http://www.otep.go.th.

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี. (2559). ธรรมาภิบาล สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี. ค้นเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2559,
จาก http://www.socgg.soc.go.th/History1.

สิริอิสรีย์ บุณยกิตติโกวิท. (2556). วัฒนธรรมองค์กร : การสังเคราะห์หลักธรรมาภิบาลเพื่อการพัฒนาข้าราชการของสำนักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ. วิทยานิพนธ์ ปร.ด. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.

อนงค์ อาจจงทอง. (2557). ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารแบบมีส่วนร่วมกับประสิทธิผลของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2. วิทยานิพนธ์ คอ.ม. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี.

อนิวัช แก้วจำนงค์. (2556). จริยธรรมทางธุรกิจ. สงขลา : นำศิลป์โฆษณา.

Black, K. (2013). Applied business statistic making better business decisions. 7th ed.Singapore : Wiley.

Hair, J.F., Black, W.C., Jr., Babin, B.J., Anderson, R.E. & Tatham, R.L. (2006). Multivariate data analysis. 6th ed.
Upper Saddle River, NJ : Prentice Hall.

Published

07-10-2019

How to Cite

ปานศุภวัชร อ., ฤทธิมนตรี ด., & กิตติกุลโชติวุฒิ พ. (2019). The Relationship between Governance Based Organizational Culture and Organizational Effectiveness of Office of the Welfare Promotion Commission for Teachers and Educational Personnel. Journal of Accountancy and Management, 11(1), 175–185. Retrieved from https://so02.tci-thaijo.org/index.php/mbs/article/view/220145

Issue

Section

Research Articles