ศาสนากับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเพื่อการส่งเสริมเส้นทางแสวงบุญสู่วัดไพรพัฒนา จังหวัดศรีสะเกษ

ผู้แต่ง

  • พระปลัดสุดฤทธิ์ ธนสาโร นักวิจัยอิสระ สังกัดสำนักสงฆ์ปฏิบัติธรรมบารมีอตุโลเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสุรินทร์
  • ยโสธารา ศิริภาประภากร อาจารย์ประจำสาขาวิชารัฐศาสตร์ คณะพระพุทธศาสตร์ มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์

คำสำคัญ:

ศาสนา, การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม, เส้นทางแสวงบุญ, วัดไพรพัฒนา, จังหวัดศรีสะเกษ

บทคัดย่อ

บทความนี้มุ่งเน้นให้ความหมาย ความสำคัญ ประโยชน์ของการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม โดยเฉพาะด้านพระพุทธศาสนาในมิติ ของการแสวงบุญ เช่น การไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์และเสริมความเป็นสิริมงคล การได้รับความรู้ด้านหลักธรรมและคำสอน การเรียนรู้ประวัติศาสตร์ความเป็นมา ความสำคัญของศิลปะท้องถิ่น วัฒนธรรมพื้นบ้าน ประเพณีชุมชน รวมถึงการถ่ายมรดกด้านวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น นอกจากนี้ยังมุ่งพิจารณาถกเถียงการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมด้านศาสนากับมิติด้านการแสวงบุญ กรณีวัดไพรพัฒนา ตำบลไพรพัฒนา อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษว่าเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่สำคัญที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและวัฒนธรรมได้ เพราะวัดไพรพัฒนาติดกับประเทศกัมพูชา มีชาวกัมพูชาเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวมากมายทำให้เกิดความโดดเด่นและเป็นเอกลักษณ์ประจำท้องถิ่นของจังหวัดศรีสะเกษ และเป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวจากการเผยแพร่ไปตามสื่อต่างๆ เมื่อวิเคราะห์คุณค่าบทบาทที่ได้จากการท่องเที่ยวที่มีต่อชุมชน พบว่าความเชื่อของนักท่องเที่ยวมีต่อศาสนาและการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมเกิดผลในด้านเศรษฐกิจชุมชน และเกิดการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมด้านศาสนาและศิลปะได้ โดยมีพื้นที่การท่องเที่ยวเป็นสื่อกลางของการแลกเปลี่ยน  คุณค่าจากการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมด้านศาสนามิติด้านการแสวงบุญ พบว่า ทำให้เกิดเอกลักษณ์ประจำถิ่น เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านศาสนา ทำให้เกิดรายได้แก่ชุมชน เกิดความโดดเด่นของพื้นที่สามารถพัฒนาสร้างสรรค์ในด้านประเพณี วัฒนธรรม  ศาสนา และประวัติความเป็นมาได้ คุณค่าที่เกิด คือ ผู้เที่ยวเกิดความศรัทธาเลื่อมใส และยังมีส่วนช่วยควบคุมจิตและพฤติกรรมได้ คุณค่าด้านอิทธิพลในการท่องเที่ยววัฒนธรรมเชิงศาสนา พบว่า มีความสำคัญทำให้เกิดพลังต่อจิตใจ ทำให้ผู้คนได้ปฏิบัติตามคำสอน เป็นแนวทางปฏิบัติตนตามแบบอย่างที่ดี โดยเฉพาะด้านการดำเนินชีวิต ทำให้บุคคลเว้นข้อห้าม ปฏิบัติตามระเบียบ กฎ กติกา ได้เป็นอย่างดี

Downloads

Download data is not yet available.

References

กฤษนันท์ แสงมาศ, ยโสธารา ศิริภาประภากร, สุทัศน์ ประทุมแก้ว, สุริยา คลังฤทธิ์, สำเริง อินทยุง. (2561). การพัฒนาระบบ GPS เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมปราสาทโบราณจังหวัดสุรินทร์. สุรินทร์ : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์. 293 หน้า.

ไกรภพ สาระกุล. (2554). เจาะอารยธรรมโบราณขอมพันปี. กรุงเทพฯ : พรอสเพอร์ เซอร์วิส ซัพพลาย.

ภูมิจิต เรืองเดช. (2542). วรรณกรรมท้องถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์. บุรีรัมย์ : เอกสารซีพี.

พระพรหมคุณาภรณ์ (ป. อ. ปยุตฺโต). (2552). ชีวิตที่ดีงาม : หลักการทั่วไปของการปฏิบัติธรรม [ออนไลน์]. ค้นเมื่อ 14 มิถุนายน 2563, จาก : https://www.watnyanaves.net/uploads/File/books/pdf/a_fruitful

_and _harmonious_life_the_basic_principles_of_dhamma_practising.pdf

พระมหาถนอม อานนโท. (2560). คุณค่าและอิทธิพลของปราสาทขอม. นครปฐม : โรงพิมพ์สาละพิมพการ.

ยโสธารา ศิริภาประภากร. (2562). รายงานผลการสำรวจเส้นทางแสวงบุญสู่วัดไพรพัฒนา จังหวัดศรีสะเกษ. สุรินทร์. 28 หน้า.

ยโสธารา ศิริภาประภากร, สุพัตรา วะยะลุน, ทิตยาวดี อินทรากูร, กฤษนันท์ แสงมาศ, สุริยา คลังฤทธิ์. (2562). จุดยุทธศาสตร์เส้นทางเศรษฐกิจ การเมือง การปกครองระหว่างสองประเทศสู่การบูรณาการ การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมตามเส้นทางอริยธรรมขอมโบราณ อำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติศรีโคตรบูนณ์ศึกษา ครั้งที่ 1 “แลสายน้ำโขงกับงานวัฒนธรรมศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น”, 2 พฤษภาคม 2562. 635 - 645. นครพนม : มหาวิทยาลัยนครพนม.

ยโสธารา ศิริภาประภากร, พระสำเริง อินทยุง, สุพัตรา วะยะลุน, สุทัศน์ ประทุมแก้ว, สุริยา คลังฤทธิ์. (2562). การส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวตามเส้นทางแสวงบุญในมิติทางศาสนา : กรณีการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมด้านศาสนา วัดโยธาประสิทธิ์ ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติการท่องเที่ยวและการโรงแรมร่วมสมัย ครั้งที่ 6 “ท่องเที่ยวโรงแรม ร่วมเสริม ร่วมสร้าง ร่วมสมัย”, 6 มิถุนายน 2562. 278 - 286. มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.

วนิดา ขำเขียว. (2558). การท่องเที่ยวเชิงแสวงบุญทางพระพุทธศาสนา อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี. วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์), 11(21), 123 - 134.

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุรินทร์. (2559). สรุปโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเส้นทางแสวงบุญในมิติทางศาสนา จังหวัดสุรินทร์ ประจำปีงบประมาณ 2558 [ออนไลน์]. ค้นเมื่อ 14 มิถุนายน 2563, จาก : https://www. m-culture.go.th/surin/images/Book/Sawangboon.pdf.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2020-06-26

Most read articles by the same author(s)