ปัญหาและการพัฒนาศักยภาพด้านบัญชีการเงินของคริสตจักรท้องถิ่น เขตอภิบาลที่ 1 คริสตจักรภาคที่ 1 สภาคริสตจักรในประเทศไทย

ผู้แต่ง

  • พิกุล พงษ์กลาง อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบัญชี คณะบัญชี และธุรกิจดิจิทัล มหาวิทยาลัยพายัพ

คำสำคัญ:

ปัญหา, การพัฒนาศักยภาพ, การบัญชีการเงิน, คริสตจักรท้องถิ่น

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการทำบัญชี ปัญหา และการพัฒนาศักยภาพของผู้ทำบัญชีของคริสตจักรท้องถิ่น โดยศึกษาจากประชากร จำนวน 28 ราย เครื่องมือในการวิจัย คือ แบบสัมภาษณ์และแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพด้วยการตรวจสอบความครบถ้วนของข้อมูลที่ได้ตามขอบเขตเนื้อหาและวัตถุประสงค์ และวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณด้วยค่าทางสถิติ ได้แก่ การแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ และค่าเฉลี่ย
จากการศึกษา พบว่า เหรัญญิกของคริสตจักรท้องถิ่น เขตอภิบาลที่ 1 มีการทำบัญชี ด้านเอกสาร โดยไม่มีหลักฐาน ไม่มีการกำหนดเลขที่ ระบุชื่อ และที่อยู่ของคริสตจักรในเอกสาร ด้านวิธีปฏิบัติทางการบัญชี มีการบันทึกรายการทุกครั้งในสมุดบัญชี บันทึกเงินสดและเงินฝากธนาคารแยกจากกัน มีการจัดทำรายงานทางการเงินและรายงานยอดคงเหลือทุก 3 เดือน แต่ไม่มีการจัดทำสำเนาของเอกสาร งบประมาณ ไม่มีลายเซ็นในเอกสาร และไม่ได้แยกแฟ้มเอกสาร ด้านเครื่องมือในการทำบัญชี มีสถานที่เก็บสินทรัพย์ มีผู้อนุมัติเกี่ยวกับการยืมสินทรัพย์ แต่ไม่มีหลักฐานเกี่ยวกับการยืมและตรวจนับสินทรัพย์เป็นประจำ และไม่มีการจัดฝึกอบรมผู้ทำบัญชี ด้านการควบคุมภายใน มีการประชุมทุก 3 เดือน มีการติดตาม การกำกับดูแล การปฏิบัติงาน แต่ไม่มีการแต่งตั้งผู้ตรวจสอบภายในของคริสตจักร และไม่มีการจัดทำทะเบียนและตรวจนับสินทรัพย์เป็นประจำ ด้านปัญหาของผู้ทำบัญชีของคริสตจักรท้องถิ่น พบว่า มีปัญหาโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง โดยมีปัญหาด้านเอกสารอยู่ในระดับมาก ปัญหาด้านวิธีปฏิบัติทางการบัญชีและเครื่องมือที่ใช้ในการทำบัญชีอยู่ในระดับปานกลาง และปัญหาด้านการควบคุมภายในอยู่ในระดับน้อย ในด้านการพัฒนาศักยภาพของผู้ทำบัญชีของคริสตจักรท้องถิ่น พบว่า มีความต้องการพัฒนาความรู้ด้านเอกสาร วิธีปฏิบัติให้สอดคล้องกับหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป เครื่องมือเครื่องใช้ในการทำบัญชี และการควบคุมภายในของคริสตจักรท้องถิ่น และจากการจัดอบรมผู้ทำบัญชีการเงินของคริสตจักร ทำให้ได้แนวทางการทำบัญชีอย่างง่าย สอดคล้องตามความต้องการของคริสตจักรท้องถิ่น และเป็นคริสตจักรต้นแบบเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้สู่คริสตจักรคู่มิตรให้สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในอนาคตต่อไป

Downloads

Download data is not yet available.

References

กรรณิการ์ ดวงคำ. (2553). การจัดทำบัญชีของวัด ในอำเภอเมือง จังหวัดน่าน. การค้นคว้าอิสระปริญญามหาบัณฑิต.มหาวิทยาลัยพายัพ.

เกียรติสุดา ศรีสุข. (2552). ระเบียบวิธีวิจัย. เชียงใหม่ : โรงพิมพ์ครองช่าง. 249 หน้า.

ขวัญสุรางค์ ขำแจง. (2543). การจัดทำบัญชีของวัด ในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่. การค้นคว้าอิสระปริญญามหาบัณฑิต. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

คริสตจักรภาคที่ 1.(2559). คริสตจักรภาคที่ 1 ใน การประชุมคณะธรรมกิจคริสตจักรภาคที่ 1 ชุดที่ 24 สมัยสามัญครั้งที่ 2, 9-10 ธันวาคม 2559. 11 - 20. เชียงใหม่ : คริสตจักรภาคที่ 1.

ชัดตา รัตนานนท์. (2548). วิธีปฏิบัติทางการบัญชี ปัญหาทางบัญชี และการควบคุมภายในของวัดไทยในกรุงเทพมหานคร. วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

ณัฐนันท์ ณ หนองคาย. (2550). ความรู้ความเข้าใจของผู้จัดทำบัญชีและผู้ทำบัญชีในการนำมาตรฐานการบัญชีมาใช้ของโรงเรียนสังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย. การค้นคว้าด้วยตนเองปริญญามหาบัณฑิต. มหาวิทยาลัยพายัพ.

ทศพร ไชยประคอง. (2564). การใช้งบประมาณในการบริหารคริสตจักรท้องถิ่น. วารสารมหาวิทยาลัยพายัพ. 31(1). 19-30.

ธารี หิรัญรัศมี ประภาภรณ์ เกียรติกุลวัฒนา ภาวิณี มะโนวรรณ และ พงศ์พรต ฉัตราภรณ์. (2560). การบัญชีการเงิน. (พิมพ์ครั้งที่ 4). กรุงเทพมหานคร : บริษัท วิทยพัฒน์ จำกัด. 441 หน้า.

บุญชม ศรีสะอาด และบุญส่ง นิลแก้ว. (2551). การวิจัยเบื้องต้น. (พิมพ์ครั้งที่ 6). มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 168 หน้า.

พชรวิทย์ จันทร์ศิริสิร. (2554). การพัฒนาสมรรถนะทางการบริหาร. มหาสารคาม : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. 188 หน้า.

พิกุล พงษ์กลาง. (2554). การศึกษาระบบบัญชีของคริสตจักรท้องถิ่น สังกัดสภาคริสตจักรในประเทศไทย ในเขตจังหวัดเชียใหม่ ลำพูน และลำปาง. วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น, 4(2). 61-70.

พิกุล พงษ์กลาง. (2561).การบัญชีกับคริสตจักรท้องถิ่น. วารสารมหาวิทยาลัยพายัพ. 28(1). 19-30.

โรงเรียนกรุงเทพคริสตศาสนศาสตร์. (2543). การบริหารคริสตจักร. กรุงเทพฯ. โรงเรียนกรุงเทพคริสตศาสนศาสตร์. 117 หน้า

สภาคริสตจักรในประเทศไทย. (2554). ธรรมนูญแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย. กรุงเทพฯ. สภาคริสตจักรในประเทศไทย. 44 หน้า.

สภาคริสตจักรในประเทศไทย. (2558). นโยบายสภาคริสตจักรในประเทศไทย. กรุงเทพฯ. สภาคริสตจักรในประเทศไทย. 91 หน้า.

อาภรณ์ ภู่วิทยพันธุ์. (2559). การพัฒนา Core Competency บนแนวคิด 70:20:10. กรุงเทพ ฯ : บริษัท เอช อาร์ เซ้นเตอร์ จำกัด. 205 หน้า.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2022-05-22