พฤติกรรมการตัดสินใจเลือกใช้ระบบเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

ผู้แต่ง

  • ชิดชนก เดือนขาว นักศึกษาสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
  • สันธนะ ประสงค์สุข อาจารย์ที่ปรึกษา สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
  • วิมลกานต์ จันทร์ประเสริฐ อาจารย์ที่ปรึกษา สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

คำสำคัญ:

พฤติกรรมของผู้บริโภค, ระบบเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่, ส่วนประสมทางการตลาด

บทคัดย่อ

การวิจัยเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1). เพื่อศึกษาพฤติกรรมในการตัดสินใจเลือกใช้ระบบเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 2). เพื่อศึกษาถึงส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้ระบบเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักศึกษาระดับปริญญาตรี จํานวน 400 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิจัย คือ ค่าเฉลี่ย ร้อยละ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัย พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง กำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่ำกว่า 3,000 บาท ซึ่งพฤติกรรมการเลือกใช้ระบบเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ส่วนใหญ่ใช้ระบบเครือข่าย AIS รองลงมาเป็นระบบ True Move และระบบ Dtac ตามลำดับ มีจำนวนเลขหมาย 1 เลขหมาย ใช้รูปแบบเติมเงิน และมีค่าใช้จ่ายต่อเดือนต่ำกว่า 300 บาท ส่วนด้านส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้ระบบเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่โดยภาพรวมผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่นั้นได้ให้ความสำคัญมากกับด้านลักษณะทางกายภาพของศูนย์บริการ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 3.86 รองลงมา ได้แก่ ด้านสถานที่ มีค่าเฉลี่ย 3.71 ด้านบุคคล มีค่าเฉลี่ย 3.70 ด้านกระบวนการ มีค่าเฉลี่ย 3.64 ด้านผลิตภัณฑ์ มีค่าเฉลี่ย 3.63 ด้านการส่งเสริมการตลาด มีค่าเฉลี่ย 3.62 ส่วนด้านราคา มีค่าเฉลี่ย 3.44 ซึ่งนักศึกษาให้ความสําคัญมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับสําคัญปานกลาง

Downloads

Download data is not yet available.

References

ฉัตยาพร เสมอใจ และคณะ. (2545). พฤติกรรมผู้บริโภค. กรุงเทพมหานคร : เอ็กซเปอร์เน็ท.

ธีรกิติ นวรัตน์ ณ อยุธยา. (2547). การตลาดสําหรับการบริหาร : แนวคิดและกลยุทธ์. กรุงเทพฯ :

สํานักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

ภิญโญ สาธร. (2546) .หลักการบริหารการศึกษา. พิมพ์ครั้งที่ 3. กรุงเทพฯ :วัฒนาพานิช.

ศิริวรรณ เสรีรัตน์. (2545). พฤติกรรมผู้บริโภค. กรุงเทพมหานคร : เอ็กซเปอร์เน็ท.

ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ. (2546). การบริหารการค้าปลีก. กรุงเทพมหานคร : ธรรมสาร.

สุปัญญา ไชยชาย. (2528). การบริหารการตลาด : ภาคสอง การวางแผนส่วนประสมทางการตลาด. กรุงเทพมหานคร : พี.เอ.ลิฟวิ่ง.

ปัณณธร วงศ์ศรีประเสริฐ (2553) “ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้ระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ของนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี.” วิทยานิพนธ์บริหารธุรกิจบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร.

รติรส สัมพันธ์. (2547). “พฤติกรรมผู้บริโภคในการใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบการชําระค่าบริการล่วงหน้าในอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่.” วิทยานิพนธ์บริหารธุรกิจบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

วิมล แซจอง. (2546). “ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อโทรศัพท์เคลื่อนที่ของนิสิตนักศึกษามหาวิทยาลัยในเขตกรุงเทพมหานคร.”รายงานโครงการเฉพาะบุคคล คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2020-12-29

Most read articles by the same author(s)